INTERVJU: Premijer SBK Tahir Lendo

Premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo za Novum.ba je dao ekskluzivni intervju. Premijer Lendo govori o budžetu, zdravstvu, obrazovanju, politici, poljoprivredi. Saznajte koji su to aktuelni problemi a koji projekti u SBK...

Novum: Premijeru, kalendarska godina je iza nas, da li biste je ocijenili pozitivnom ili negativnom?

Premijer: S aspekta SBK ona je zadovoljavajuća, u finansijskom pogledu stabilna, prihodi su ostvareni veći nego sto su planirani, radili smo dva rebalansa i ispoštovali ono što je bilo planirano u ovoj budžetskoj godini. Sa aspekta politika jedno stabilno stanje, nismo imali nekih turbulencija, Vlada je radila u programskim okvirima kao i Skupština.

Novum: U posljednjoj sedmici 2017. godine usvojen je Budžet Srednjobosanskog kantona za 2018. godinu u planiranom iznosu 200,9 miliona maraka. Pojasnite nam, je li ovo stabilizirajući budžet?

Premijer: Mi smo i kod usvajanja naglasili da je ovo stabilizirajući budžet i da želimo jasno kroz planirana sredstva da ukažemo na potrebe ovog Kantona i na njegove korisnike. Pravili smo jednu ravnotežu budžetskih prihoda i rashoda i s te strane zadovoljili potrebe svih budžetskih korisnika. Naravno, on ima i elemente razvojnog, jer se po prvi put prepoznaju i određena sredstva razvoja, naročito za poslovnu infrastrukturu i nešto značajnija kapitalna izdvajanja u budžetu. Inače, prvi put budžet je prešao iznos 200 miliona i mi se nadamo da će biti ostvaren, te da će se sve planirane aktivnosti u budžetu ostvariti kroz programe koje će dostaviti ministarstva u narednom periodu.

Novum: Zadržat ćemo se još na Budžetu. Kažite nam da li je došlo do znatnog povećanja određenih grantova, šta izdvajate?

Premijer: Mi smo težili da povećamo grantove boračko-invalidskoj zaštiti, prepoznali smo sa značajnijim sredstvima za zapošljavanje boračke populacije te uputili u proceduru zaključak Vlade da se snime pripadnici boračkih populacija koji bi trebali u narednoj godini biti oslobođeni od plaćanja markice za zdravstveno osiguranje. Isto tako, osigurali smo grant za pravnu pomoć boračkoj populaciji. Također smo povećali grantove za poticaj poljoprivredi, poticaj privrede. Za poljoprivredu je taj grant prešao milion i 200 hiljada.

Novum: Koliko iznosi akumulirani deficit, da li se on smanjuje i kada predviđate da biste ga mogli zatvoriti?

Premijer: Pravi deficit će se znati kroz izvršenje budžeta negdje krajem marta, a procjena je da se kreće oko 30 miliona KM i ukoliko nastavimo ovakvu dinamiku vjerujem da ćemo za tri godine riješiti to.

Novum: Pravomoćne sudske presude policijskim službenicima, organima vlasti u SBK i uposlenicima u obrazovanju, pokrenuli ste aktivnosti na rješavanju istih. Dokle je to došlo i kada očekujete da će se ovaj proces privesti kraju?

Premijer: Među prvim kantonima smo se uhvatili u koštac sa problemima sudskih presuda iz radnog odnosa, ponudili smo jedan sporazum zaposlenicima gdje smo dali da odaberu referentnu ponudu sa glavnicom 100% isplate a sve ostale godine prihvatamo isplatu od 30% uz plaćanje troškova postupka i advokata. Veliki broj uposlenika je to prihvatio i potpisao sporazum u vodstvu njihovih sindikata. Mi smo po tom osnovu digli kreditna sredstva da bismo isplatili preko 85% uposlenika, riješili i njihove advokate i sudske troškove zaključno sa 2017. godinom. Procjenjujemo da je ostalo još oko 5 miliona potraživanja po tom osnovu, ali tačan broj ćemo znati kada dođe do isknjižavanja svih predmeta sa kojima je postignut sporazum.

Novum: Projekat brze ceste Lašva – Nević polje. Koliko je izvjesno da aktivnosti oko izgradnje krenu u 2018. godini ?

Premijer: Raduje nas da je usvojen rebalans Budžeta kroz koji su prepoznata i sredstva brze ceste. Mi se nadamo da su stečeni uslovi da otpočne proces ekspropiracije na dionici Nević polje do Viteza oko 5 kilometara, sa petljom u Nević polju i da se ta dionica podudara sa bivšom projektovanom dionicom autoputa koji je predviđen kroz SBK. Vjerujem da nema zapreka u smislu rješavanja urbanističke i građevinske dozvole. Projekat je završen i mi se nadamo da će preduzeće Autoceste FBIH pokrenuti tendersku proceduru i u ovoj godini započeti radove na tom projektu.

Novum: Kakvi su privredni pokazatelji na području SBK, otvaraju li se nove firme i imate li podatke o rastu broja uposlenih u proteklom periodu ?

Premijer: U prošloj godini smo otvorili preko 2000 radnih mjesta u SBK. Naša privredna djelatnost je bila izražena u procesu zapošljavanja. Pokazatelji govore da su i prihodi od poreza na dohodak povećani i da su dobiti povećane, što znači da smo imali dobra preduzeća, profitabilna preduzeća, i to ohrabruje. Mi ćemo nastaviti i u 2018. godini, s tim da, ako se pokrenu ovi javni radovi „brza cesta“, „regionalni vodovod Plava voda“, to će dati zamah našoj privredi. Prešli smo cifru od 52 hiljade zaposlenih.

Novum: U narednim pitanjima dotaknut ćemo se oblasti zdravstva, obrazovanja, poljoprivrede. U prvom redu, svjedoci smo da se sve veći broj stanovnika našeg Kantona okreće sadnji i uzgoju malina. Da li su povećani grantovi u poljoprivredi?

Premijer: Mi smo ove godine planirali veće grantove za 300 hiljada u poljoprivredi jer smatramo da ima dobrih rezultata kada je u pitanju taj sektor u našem Kantonu, naročito razvoj organske proizvodnje i jagodičastog voća, posebno maline. On je u jednom trenutku imao i nekontrolisanu fazu i treba zato sada uraditi stvarni registar i na osnovu registra vidjeti održivost sektora i mogućnost povećanja poticaja u tom sektoru i na tome će resorno ministarstvo i Vlada zasigurno raditi. Ja smatram da mi možemo najbrže i najefikasnije zaposliti ljude koji imaju resurse. Zato smatram da ćemo programima iz te oblasti u narednoj godini posvetiti posebnu pažnju.

Novum: Kada je riječ o zdravstvu, šta je Vlada učinila u toku godine kada je u pitanju nabavka dijagnostičkih aparata?

Premijer: Mi smo napravili pomake u zdravstvu. Istina, nismo još završili sa organizacionim procesom, nismo riješili statuse bolnica i očekujemo da naše ministarstvo predloži konačnu odluku za Vladu i skupštinu kada je u pitanju status ovih ustanova. Zatim ćemo poboljšati stanje sekundarne zdravstvene zaštite kada su upitanju bolnički kapaciteti. Treba sigurno dosta raditi, imamo stabilan fond zdravstvenog osiguranja i stabilan fond za javno zdravstvo. Ti fondovi su stabilni i zasad zadovoljavaju standard primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Budžet Zavoda zdravstvenog osiguranja prešao je 105 miliona u planiranoj projekciji, postigli smo dogovor sa sindikatima iz zdravstva kada su u pitanju kolektivni ugovori, uložili smo značajna sredstva u nabavku opreme, naročito dijagnostičke. Tako da ćemo na tom polju još raditi, naročito za ono što nismo završili, nabavka jednog CT aparata i još jednog digitalnog rentgen aparata u bolnici za plućne bolesti.

Novum: Postigli ste dogovor i sa sindikatom doktora medicine i stomatologije SBK oko koeficijenata, a prije toga ste povećali i satnicu svim uposlenim u zdravstvu. Koliko će to povećati izdatke Zavoda zdravstvenog osiguranja SBK?

Premijer: Kroz postizanje dogovora sa sindikatom zdravstva digli smo osnovicu zdravstvu, to je polučilo cirka 5 miliona izdvajanja za plate na nivou fonda zdravstvenog osiguranja, a sada i sa ljekarima koji su nosioci zdravstva u ovom kantonu, kroz korekcije koeficijenata. U 2018. godini potrebna su 4,5 miliona dodatnih sredstava za plate doktora i stomatologa.

Novum: Najavljeni pa privremeno zabranjeni štrajk u obrazovanju, šta je doista pravi razlog za štrajk? Kakva je tu uloga sindikalnih povjerenika?

Premijer: Ja mislim da je nedovoljna uloga i Ministarstva i Sinidikata kad je u pitanju izrada novog granskog ugovora u obrazovanju i to je polučilo zahtjevom za štrajkom koji nije bio organizovan u skladu sa zakonom. Iako nisu završeni pregovori oko kolektivnih ugovora i prijedlog Sindikata koji su uputili Ministarstvu nikada nije usaglašen u smislu zakonitosti, naš Ured zakonodavstva i Ministarstvo pravosuđa pregledom su utvrdili da ima dosta nezakonitih članova i da se oni moraju doraditi. Ja sam svojim aktom krajem jedanaestog mjeseca tražio da se oko tih akata i nezakonitih stvari razgovara, da se ti članovi dovedu u zakonsku normu, iako znamo da nisu problem ni osnovica ni koeficijenti ni naknade kada su u pitanju sindikati, svi zaposlenici su imali zagarantovana primanja. Postoje određeni članovi koji su izvan okvira zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, a naročito izvan okvira Zakona o radu, i to se nije moglo prihvatiti. Očekujemo rješenje suda i što god sud odluči mi ćemo tako prihvatiti i raditi.

Novum: Stipendiranje studenata i plaćanje dijela troškova studentskog doma, kolika sredstva Kanton izdvaja? U posljednje vrijeme možemo primijetiti da se studenti SBK koji borave u studentskim domovima ne žale, o čemu se radi, da li to znači da su njihovi problemi iz prethodnih godina riješeni?

Premijer: Mi smo kao Vlada prema studentima rekli da su naša izdvajanja na godišnjem nivou u te svrhe oko 1.6 miliona, sufinansiramo stanovanje u studentskim centrima u Sarajevu, dva centra u Mostaru, Tuzli i Zenici. To je cca 800 studenata i rekli smo da je to naš maksimum, možemo povećavati broj studenata a smanjivati iznos ili povećati količinu novca a smanjiti broj studenata, i oni su prihvatili da dosadašnji nivo ostane. Ukoliko mogućnosti dozvole onda ćemo povećavati ili broj studenata ili iznos po studentu.

Novum: Kada će biti raspisan konkurs za stipendije u ovoj školskoj godini i koliko će one iznositi? Da li će konkursnom procedurom biti obuhvaćeni studenti prvih godina?

Premijer: To su stipendije namijene za stipendiranje djece boračkih populacija, tu prednost imaju djeca šehida i poginulih boraca i onda idu sljedeće kategorije po jasno utvrđenim pravilima.

Ne možemo obezbijediti sredstva za studente prve godine jer je tu dolazilo do manipulacija, djeca upisuju a ne završavaju i isplatnije je da smo povećali iznos na 150 KM po studentu a odabirali one iz II, III, IV i V godine.

Novum: Zakon o osnovnoj i srednjoj školi, zakon o pedagoškom zavodu, kada možemo očekivati usvajanje ovih zakona? Nekako se na terenu među prosvjetnim radnicima željno iščekuje usvajanje ovih zakona, kakvo je razmišljanje koalicione stranke?

Premijer: Ja kao premijer tražim da se stavi na dnevni red zakon o pedagoškom zavodu i izmjene i dopune zakona o osnovnoj i srednjoj školi. Neophodne su tu promjene da se utvrdi šta je to javna ustanova, škola, koliko mora imati odjeljenja i onda će se utvrditi standard koliko učenika mora biti u odjeljenju. To su nužne promjene, neke će škole izgubiti status javne ustanove, biti priključene najbližoj školi i očekujemo od Ministarstva da to u ovoj 2018. predloži Vladi.

Novum: Sve češće se iskazuje neophodnost prijema djece iz šehidskih porodica, da li vi dajete prednost ovoj populaciji na konkursnim procedurama na nivou Kantona?

Premijer: Sva djeca šehida i poginulih boraca kod naših konkursa moraju zadovoljiti konkursnu proceduru, moraju pokazati kvalitete i ukoliko prođu na liste uspješnih oni imaju prednost, to je naša odrednica i gledamo da u svim našim konkursima to ispoštujemo.

Novum: Vaša Vlada je uvela praksu prijema kandidata za stjecanje prvog radnog iskustava kroz status volontera. Koliko volontera planirate primiti u 2018. godini i kada će se znati imena primljenih?

Premijer: Mi ćemo težiti da u početkom januara završimo konkurs za volontere i da otvorimo konkurs u obrazovanju za volontere, u svakoj školi po jednog, cca 80 u obrazovanju i ovdje procjenjujemo da ćemo imati 220-250, tj. imat ćemo 300-350 volontera, kako je budžetom predviđeno u ovoj 2018. godini.

Novum: Kratko ćemo se vratiti na Budžet, možete li nam reći da li je došlo do povećanja izdvajanja za sport i kulturu?

Premijer: Mi svake godine nastojimo predvidjeti nešto veća sredstava za kulturu i sport, tako i ove godine planirani su po 700 hiljada KM.

Novum: Premijeru, nosilac ste izvršne vlasti, kako ocjenjujete rad Vlade, kakvi su vam odnosi sa koalicionom strankom? Da li je bilo preglasavanja članova Vlade iz reda SDA od strane ministara predloženih od koalicionog HDZ-a?

Premijer: Mi u vladi nismo imali stresova. Radimo harmonično, o tačkama razgovaramo na nivou politika i tek onda ih stavljamo na dnevni red Vlade.

Novum: Potpredsjednik ste Kantonalnog odbora SDA SBK, kakva je politička situacija na našem Kantonu? Jesu li stabilizirane političke prilike i stvorene pretpostavke za normaliziranje suživota?

Premijer: Mi smo jedan ekonomsko-politički stabilan kanton i vlast dijelimo sa HDZ-om. Imamo mi i otvorenih neriješenih pitanja ali stalnim razgovorom pokušavamo iznaći rješenja. Imali smo izrađen problem u radu s vijećima, još uvijek je aktuelan problem u Kiseljaku, općini koja ima problem kroz implementaciju izbornog rezultata i nadamo se da će kroz mjere putem Ustavnog suda i to pitanje biti riješeno.

A u drugim općinama vijeća su počela sa radom, bilo je zastoja, kao u Jajcu. Težimo da imamo harmoničnu vlast i da održimo ovu stabilnost. Imali smo promjene na čelu županijskog HDZ-a i vidjet ćemo kako će to dalje ići. Sada funkcionišemo i to potvrđuje donošenje važnih dokumenata.

Novum: U posljednje vrijeme smo mogli čitati i slušati oko dešavanja u Kruščici (izgradnja mini hidrocentrale) i Bakovićima (istraživanje rudnika zlata). Da li se radi o jeftinim političkim igrama opozicije ili postoje zakonske nepravilnosti oko ovih koncesija?

Premijer: Kada su u pitanju mini hidrocentrale u Bakovićima i Kruščici, provedene su procedure, sada imate uvijek na terenu broj ljudi koji su zadovoljni ili ne određenim odlukama. Javljaju se pokušaji obustavljanja, ja se nadam da će prevladati razum da institucije trebaju da rade i da jasno ukažu ako je bilo propusta da se ti propusti otklone, a ako nije da se nastavi rad na terenu.

Novum: U toku godine dosta se govorilo i pisalo i oko osnivanja srednje škole u Jajcu koja bi radila po planu i programu na bosanskom jeziku. Postigli ste određeni dogovor sa koalicionom strankom. Da li se može dogovoreni model primijeniti na cijeli Kanton, primjena nacionalne grupe predmeta u svim srednjim školama?

Premijer: Mi bismo bili sretni da se na cijelom području BiH primjeni model zajedničke jezgre, da nastava ima zajedničku osnovu a da se grupa nacionalnih predmeta izučava zasebno. Međutim, to nije tako, ovo je Kanton koji ima dva nastavna plana i programa. U Jajcu smo pokušali, da se ne bi formirale nove škole, da se uvedu grupe nacionalnih predmeta: jezik, vjeronauka, historija i geografija; diplome da se bošnjačkoj djeci daju sa ustavnom simbolikom. I u drugim sredinama ćemo ovako pokušati da ne uspostavljamo skupe sisteme.

Novum: Općinski sud Travnik donio je presudu po tužbi Vrhbosanske nadbiskupije protiv Mješovite srednje škole Travnik, te je naložio školi da iseli iz zgrade Gimnazije. Presudu po ovom predmetu donio je i Ustavni sud BiH. Da li u skorije vrijeme možemo očekivati rješavanje ovog problema?

Premijer: Sve su to otvoreni procesi, ništa nije konačno. Mi očekujemo da Vlada FBiH ispoštuje odluku vrhovnog suda da se obezbijede sredstva za izgradnju nove škole u Travniku da bi se oslobodio prostor Katoličkog školskog centra i da bi se završilo to pitanje. To bi bilo idealno, a kada će to biti, zavisi od federalne vlade i sredstava.

Novum: Vaši daljni planovi, da li ćete biti kandidat na općim izborima 2018. godine?

Premijer: Rano je o tome govoriti, naše političke organizacije će odlučivati i donijeti konačnu odluku. Ja sam već dugo u politici i nadam se da ću političku karijeru završiti na nekoj od funkcija ali vidjet ćemo da li ću se u 2018. negdje kandidovati, ne mogu sada reći jer o tome će odlučivati organi stranke.

Novum: Šta stanovnici SBK mogu očekivati u 2018. godini kada je u pitanju rad Vlade SBK budući da se radi o izbornoj godini?

Premijer: Mi smo već usvojili program rada i držat ćemo se kao vlada tog programa. Pred nama su važni reformski zakoni iz oblasti obrazovanja, zdravstva, javnog i privatnog partnerstva, tako da u tome i očekujem pomake u funkcionisanju Kantona. Ja sam optimista da će Vlada dobro raditi.

Novum: Upoznati ste sa pokretanjem novog medija, portala Novum, šta mislite o tome?

Premijer: Mediji su svakom društvu potrebni. Informacije su jako bitne, posebno one prave a u nekim sredinama SBK-a je falilo medijskog angažmana. Stoga se nadam da će vaš portal doprinijeti još boljem informisanju populacije, a posebno mladih ljudi. Vjerujem da ćete pospješiti medijsku scenu Kantona. Neka vam je sretan rad.

Novum.ba

Vezano: