Objavljen poziv za godišnju prijavu poreza na dohodak u FBiH

Porezna uprava Federacije BiH objavila je 19. marta poziv poreznim obveznicima koji imaju obavezu podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2017. godinu da je podnesu do 31. marta 2018. godine.

Podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) utvrđuje se i obračunava godišnji dohodak, godišnji porez na dohodak i povrat poreza na dohodak.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije), ako je ostvario dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak direktno iz inostranstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Konačnim dohotkom, koji porezni obveznik ne unosi u Godišnju prijavu poreza na dohodak, smatra se dohodak koji nerezident ostvari povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti, dohodak od imovine i imovinskih prava (dohodak od iznajmljivanja kuća, stanova, soba i kreveta putnicima i turistima koji plaćaju boravišnu taksu; dohodak od ustupanja imovinskih prava; dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava), dohodak od ulaganja kapitala, dohodak od nagradnih igara i igara na sreću.

Prilozi uz godišnju poreznu prijavu

Porezni obveznici – rezidenti Federacije koji Poreznoj upravi podnose Godišnju poreznu prijavu (Obrazac GPD – 1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:

za dohodak od nesamostalne djelatnosti:

- fotokopiju godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima - Obrazac GIP-1022.

za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:

-specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053);

- popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043);

- ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti;

- dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku.

za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu; povremene samostalne djelatnosti kao što su: povremene djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika ,akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost:

- potvrdu isplatioca o prijavljenom i obustavljenom porezu po odbitku za povremene samostalne djelatnosti (isplate po ugovoru o djelu i autorskim honorarima) - Obrazac AUG-1031, koje isplatilac prihoda dostavlja fizičkom licu do 28.02. tekuće godine;

- potvrdu isplatioca o prijavljenom i obustavljenom porezu po odbitku na prihode iz djelatnosti predstavničkih organa vlasti i djelatnosti skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu – Obrazac ASD-1032, koje isplatilac prihoda dostavlja fizičkom licu do 28.02. tekuće godine.

za dohodak od imovine i imovinskih prava:

- pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine - Obrazac PRIM-1054;

- ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava.

za dohodak ostvaren u inostranstvu:

- dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.) kao i dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu.

za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga:

- originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove porodice;

- potvrdu o participaciji;

- potvrdu o plaćanju troškova;

- kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije;

- račune apoteka kao dokaz da je lijek plaćen;

- dokaz o stepenu invalidnosti kod nabavke ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava);

- izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija.

za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici – rezidenti Federacije uz Obrazac GPD-1051 prilažu:

- fotokopiju ugovora o stambenom kreditu;

- original potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Potvrda/listing treba da sadrži i broj ugovora o stambenom kreditu;

- dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine;

- fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu, odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.); odnosno fotokopije računa o kupovini placa i/ili materijala za gradnju stambene jedinice (u slučaju individualne izgradnje) sa dokazima o izvršenom plaćanju istih;

- potpisanu izjavu poreznog obveznika da on i članovi uže porodice koji zajedno s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje. Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi;

- dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita nabavili, ili namjeravaju nabaviti odnosno izgraditi stambeni objekat kojim po prvi put rješavaju svoje stambeno pitanje.

Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD – 1051) podnosi se za nesamostalnu djelatnost za rezidente - poreznoj ispostavi prema mjestu prebivališta fizičkog lica; za samostalnu djelatnost - poreznoj ispostavi prema mjestu registracije samostalne djelatnosti; za porezne obveznike - rezidente sa područja RS i BD - poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

Rješenje o povratu poreza na dohodak

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Podnesite blagovremeno i uredno Godišnju prijavu poreza na dohodak i izbjegnite visoke kazne za nepodnošenje, poručili su iz Porezne uprave FBiH.

Za nepodnošenje godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 KM.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti u i izvan Federacije samo od jednog rezidentnog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca za sve isplaćene plaće u proteklom poreznom periodu Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023), porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to: dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno kojim je isplaćen prihod od 250,00 KM, dohodak od ulaganja kapitala, dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta, dohodak od otuđenja nekretnina, dohodak od nagradnih igara i igara na sreću, dohodak od ulaganja kapitala i porezni obveznici - nerezidenti za dohodak ostvaren povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti.

U slučaju nejasnoća ili dilema porezni obveznici mogu se obratiti nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH.

Novum

Vezano: