Općina Travnik prva na području SBK izradila akcioni plan za prevenciju i sprečavanje korupcije

Općina Travnik, s ciljem suzbijanja korupcije u proteklih pet mjeseci provela je niz aktivnosti na izradi akcionog plana borbe protiv korupcije na osnovu saradnje sa Fondacijom „Infohouse”, a danas je u zgradi Općine Travnik potpisan „Akcioni plan za prevenciju i sprečavanje korupcije jedinstvenog Općinskog organa uprave Općine Travnik 2018-2020“.

Donošenjem ovog Akcionog plana, Općina Travnik pokazuje odlučnost da nastavi aktivnosti na odgovornijoj i efikasnijoj lokalnoj samoupravi, provodeći dosljedno antikorupcionu politiku u skladu sa evropskim standardima.

Ovaj projekat je rezultat ugovora između Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Centra za razvoj medija i analize (CRMA) za realizacijiu projekta “Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva ACCOUNT". Prva aktivnost načelnika Općine Travnik bila je formiranje Radnog tima za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije koji je poduzeo brojne aktivnosti, te potpisivanje Memoranduma o saradnji na realizaciji projekta pod nazivom “Izgradnja kapaciteta nevladinih organizacija i općina na izradi strategija/akcionih planova za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou“. Građani su u proteklom periodu imali mogućnost u toku 8 (osam) dana, u potpuno anonimnom prostoru dijela zgrade Općine u postavljenoj kutiji za prijavu korupcije i potencijalno koruptivnog ponašanja dostaviti svoje primjedbe i sugestije.


 

Svojim strateškim opredjeljenjima, razvijanjem načela participativne demokratije doprinosi se procesima antidiskriminacije, razvijanju civilnog društva, aktivizma i stvaranjem povoljnog ambijenta za sveukupan razvoj, a to podrazumijeva i stvaranje ambijenta za borbu protiv korupcije.

Sve ovo treba da proizvede cilj da se stvori jedan transparentniji odnos prema korisnicima usluga lokalne samouprave da napravimo jedan sistem koji će prevenirati eventualne koruptivne radnje i koji će ukoliko se one dese, sankcionisati se kroz propisane procedure“, naglasio je tokom današnjeg sastanka načelnik Općine Travnik Admir Hadžiemrić.

 

Mirhunisa Bektaš, direktorica Udruženja „KAM“ iz Zenice, koje je jedno od članova antikoruptivne mreže „ACCOUNT“  kazala je da je Općina Travnik tokom pregovora prošle godine početkom oktobra izrazila želju da uđe u ovaj proces i da izradi dokument -akcioni plan za prevenciju i sprečavanje korupcije na lokalnom nivou, te dodala :

"Općina Travnik je prva općina na području Srednjobosanskog kantona koja je napravila ovaj akcioni plan i u samu implementaciju uključila monitoriong i evaluaciju, što će reći da će pored lokalne uprave i članova tima za izradu a kasnije i implementaciju ovog dokumenta biti uključene i druge institucije javne uprave i nevladin sektor".

Novum.ba

Vezano: