U Bugojnu potpisan Sporazum o saradnji aktera u domenu dječije zaštite

Potpisivanjem Sporazuma o o saradnji aktera u domenu dječije zaštite u okviru projekta “Jačanje sistema referalnih mehanizama zaštite djece od nasilja na lokalnom nivou”, u općini Bugojno, načelnik općine Bugojno Hasan Ajkunić, predstavnici centra za socijalni rad, doma zdravlja, centra za mentalno zdravlje, osnovne i srednje škole, predškolske ustanove, policijske službe potvrdili su opredjeljenje da će, u okviru svojih nadležnosti, rukovodeći se principom zaštite i sigurnosti djece, suzbijanjem nasilja, zaustavljanjem nasilja i sprečavanjem njegovog ponavljanja, međusobno sarađivati i kreirati mehanizme za integrisan i koordinisan odgovor na nasilje nad i među djecom na nivou lokalne zajednice.

Krajnji cilj projekta je da se mehanizmi za prepoznavanje, prijavljivanje i rješavanje slučajeva nasilja nad i među djecom ojačaju, te kreiraju kapaciteti da zagovaraju inovativna rješenja i servise u ostvarenju prava svakog djeteta.

S tim ciljem, u saradnji sa lokalnim institucijama se radilo se na uspostavljenju jače intersektorske saradnje kroz izradu i primjenu Sporazuma o saradnji u slučaju nasilja nad i među djecom na lokalnom nivou. Kroz projektne aktivnosti uključeni su predstavnici centra za socijalni rad, doma zdravlja, centra za mentalno zdravlje, osnovne i srednje škole, predškolske ustanove, policijske službe, općine, a u saradnji sa menadžmentom navedenih institucija na lokalnom nivou.

Projekt implementira organizacija World Vision (WV) BiH u partnerstvu s općinom Bugojno, a u prethodnom periodu pokrenute su brojne aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu djece od nasilja i zanemarivanja.

World Vision je međunarodna organizacija za pomoć, razvoj i javno zagovaranje posvećena radu s djecom, porodicama i zajednicama kako bi prevazišli siromaštvo i nepravdu. Aktivnosti World Visiona BiH usmjerene su na jačanje partnerstava ključnih aktera na lokalnom nivou koji rade s djecom uključujući škole, centre za socijalni rad, domove zdravlja, vjerske institucije, nevladine organizacije

Novum.ba/bug.ba

Vezano: