Općina Novi Travnik:Javni poziv organizacijama civilnog društva za predaju prijedloga projekata

Općina Novi Travnik uputila je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata.

oglasi

Opći cilj prijedloga projekata koji se mogu predati u okviru ovog poziva je jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih organa vlasti izgradnjom svijesti o koristi međusobne saradnje i podsticanju održivog dijaloga, a s ciljem pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici.

Ovo je prilika da se pozovu sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima općine Novi Travnik. Prioritetne oblasti, na području općine Novi Travnik, su sljedeće:

1.Obrazovanje (projekti koji imaju za cilj organizovanje radionica edukativnog sadržaja i

projekti saradnje među školama kroz zajedničke aktivnosti učenika)

2.Kultura (projekti organizovanja manifestacija kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera, projekti očuvanja kulturne baštine i zaštite spomenika kulture,projekti obilježavanja značajnih datuma)

3.Sport (projekti podrške sportskim manifestacijama u cilju unapređenja sporta u lokalnoj zajednici)

4.Mladi (projekti neformalne edukacije mladih,projekti prevencije ovisnosti,maloljetničkog nasilja,delikvencije i nasilja u porodici, projekti podrške izradi publikacija za mlade informativnog karaktera-o subjektima koji dodjeljuju stipendije, izboru obrazovanja,projekti koji imaju za cilj povećanje omladinskog aktivizma

5.Zaštita okoline (projekti edukacije i podizanja svijesti o potrebi zaštite okoline, projekti zaštite i unapređenja životne sredine)

Finansijska sredstva bit će dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji će projekti

doprinijeti rješavanju jednog ili više prioriteta, a koji zadovoljavaju i kvalitetom i ispunjavaju ostale uslove.

Projekti sa kojima se može prijaviti u okviru ovog poziva moraju biti u skladu sa razvojnim ciljevima i strategijama općine Novi Travnik. Prioritetna područja u okviru LOD pristupa su borba protiv siromaštva, socijalna uključenost, gender, ljudska prava, okoliš i mladi, sa posebnom pažnjom na prava manjinskih grupa.

Trajanje projekata može biti između 3 do 6 mjeseci, a moraju biti implementirani u periodu između 01.06. 2019. do 30.11.2019. godine.

Projekti moraju biti implementirani isključivo na području općine Novi Travnik .

Projekti koji se finansiraju trebalo bi da budu pripremljeni u skladu sa Javnim pozivom, tj. općinskim prioritetima navedenim u Pozivu. Fokus projektnih aktivnosti je na temi socijalne inkluzije.

Više informacije pročitajte OVDJE

Novum.ba

Vezano: