Počinje upis u srednje škole u Srednjobosanskom kantonu

Na temelju člana 40. i 41. Zakona o srednjem školstvu („Službene novine SBK“, broj: 11/01,17/04 i 15/12), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog

Kantona, o b j a v lj u j e
K O N K U R S
za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola Srednjobosanskog Kantona
u školskoj 2019./2020. godini

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja se u tri upisna roka kako slijedi

Prvi (ljetni) upisni rok
– Prijavljivanje kandidata za gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole je 17. i 18.6.2019.
godine (ponedjeljak i utorak), a za muzičke i druge škole sa posebnom provjerom
osposobljenosti 18.6.2019.godine, od 8.00 časova.
– Nakon zaprimljenih prijava kandidata za upis u prvi razred srednje škole, na prijedlog
komisije za upis, Upravni odbor škole će utvrditi prijedlog formiranja odjeljenja za prvi razred
po strukama i zanimanjima. Kod formiranja odjeljenja treba voditi računa da u
četverogodišnjim školama mogu biti najviše dva srodna zvanja u jednom odjeljenju, a u
trogodišnjim školama najviše tri srodna zanimanja u jrdnom odjeljenju.
– Do 20.6.2019. (četvrtak) do 16,00 časova treba dostaviti izvještaj u Odjel za obrazovanje i
nauku Ministarstva, radi daljnjih procedura prema Vladi Kantona za konačnu odluku.
– Nakon dobivanja konačne Odluke Vlade Kantona, Škole će objaviti rezultate (ljestvicu
poretka) u roku od tri dana na oglasnoj ploči i na EMIS- web stranici škole te odrediti datum
za upis učenika u prvi razred nakon prvog upisnog roka.
Drugi (ljetni) upisni rok
– Prijavljivanje kandidata za gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole u drugom upisnom
roku je 03. i 04.07.2019.godine (srijeda i četvrtak).
– Nakon zaprimljenih prijava kandidata za upis u prvi razred srednje škole u drugom upisnom
roku, na prijedlog komisije za upis, Upravni odbor škole će utvrditi konačnu rang listu
primljenih kandidata i izvršiti raspored primljenih kandidata u razredna odjeljenja odobrene
Odlukom Vlade Kantona i objaviti rezultate (ljestvicu poretka) u roku od tri dana na oglasnoj
ploči i na EMIS- web stranici škole te odrediti datum za upis učenika u prvi razred nakon
drugog upisnog roka.
– Škole su obavezne do 08.07.2019. g. (ponedjeljak) do 16,00 časova dostaviti u Odjel za
obrazovanje i nauku Ministarstva, izvještaj o formiranju i popuni razrednih odjeljenja za prvi
razred za školsku 2019./2020. godinu.
Treći (jesenji) upisni rok
Prijavljivanje kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je od 23.8.2019. od 8,00 časova.

Učenik se u jednom upisnom roku može konkurisati za upis samo u jednu školu odnosno vrstu
programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde. Iznimno, učenik se može prijaviti za upis
na muzički program na temelju kopije dokumenata ako se istodobno prijavljuje za upis u neku
drugu srednju školu.
Prijavljivanje za upis
Na Konkurs za upis kandidat prilaže:
a) prijavu na Konkurs
b) izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
d) uvjerenje o uspjehu za VI.,VII. i VIII. razred osnovne škole
e) druga dokumenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima
II. OPĆI USLOVI
Pravo prijavljivanja na Konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednje škole, pod
jednakim uslovima, imaju:
1) učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18
godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;
2) učenici s posebnim potrebama, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo
upisa i s navršenih 20 godina života.
Komisiju za prijem učenika u srednju školu imenuje Upravni odbor škole.
Prijem učenika obavlja se sukladno planu upisa, bez prijemnog ispita, a na temelju rezultata i
ljestvice poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i EMIS-web stranici škole, na način kako
je to utvrđeno pod tačkom I. (ROKOVI).
Od navedenog se izuzima Srednja glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik.
III. KRITERIJI ZA IZBOR
1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 106 bodova pri upisu u prvi razred Opće gimnazije, 96
bodova u ostalim gimnazijama, tehničkim i srodim školama i stručnim trogodišnjim školama.
U školama uslužnih djelatnosti učenici mogu ostvariti maksimalno 91 bod.
2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu slijedećih pokazatelja:
Opći uspjeh učenika postignut od VI. do IX. razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova
(odličan: 5,0 = 15 bodova; 4,9=14,5 bodova; 4,8=14 bodova; 4,7=13 bodova; 4,6=12 bodova;
4,5=11 bodova; vrlo dobar = 10 bodova; dobar= 6 bodova i dovoljan= 4 boda).
3. Uspjeh iz relevantnih predmeta u VIII. i IX. razredu osnovne škole –– Opća i ostali tipovi
gimnazija maksimalno 25 bodova, u ostalim školama maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5
boda; vrlo dobar = 2 boda; dobar = 1,5 bod i dovoljan = 1 bod) i 10 bodova za učenike
trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.
4. Rezultati postignuti na školskim natjecanjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno
12 bodova
a) kantonalno natjecanje: 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto = 1 bod
b) federalno natjecanje: 1. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda
c) međunarodno natjecanje: 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda
Ukupan zbroj bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne može preći
12 bodova, s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na razini
Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene originalne dokumente.
5. Diploma – učenik generacije: 8 bodova
6. Postignut odličan uspjeh i uzorno vladanje u VIII. i IX. razredu osnovne škole – 1 bod
Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se zbrajanjem ocjena općeg uspjeha od VI. do IX.
razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4., 5. i 6. ovih
kriterija.
IV. RELEVANTNI PREDMETI SU:
1. Za gimnaziju:
a) opću: hrvatski /bosanski/ srpski jezik, strani jezik, matematika, povijest, geografija
b) jezičnu: hrvatski /bosanski/ srpski jezik, strani jezik, informatika
c) prirodoslovno-matematičku: strani jezik, matematika , informatika
d) informacionih tehnologija: strani jezik, matematika,fizika i informatika
2. Za mašinsku, elektrotehničku, drvopreraðivačku, graðevinsku, geodetsku i saobraćajnu
struku: matematika, fizika i informatika
3. Za mašinsku, zubotehničku, veterinarsku, poljoprivrednu, prehrambenu, ekološku,
tekstilnu, kožarsku i šumarsku struku: hemija , biologija i hrvatski/bosanski/srpski jezik
4. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: hrvatski/bosanski/srpski jezik, strani jezik i
geografija
5. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski / hrvatski / srpski jezik, strani jezik
6. Za uslužne djelatnosti: hrvatski /bosanski / srpski jezik i kemija
7. Za ostale trogodišnje stručne škole trećeg stepena iste ili srodne struke, relevantni predmeti
su: hrvatski/bosanski/srpski jezik, matematika i fizika

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII. i VIII.
razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz toga predmeta uzima se
prosječna ocjena iz svih predmeta toga razreda (aritmetička sredina).
Kandidati za upis u prvi razred srednje muzičke škole trebaju imati završenu osnovnu školu i
osnovnu muzičku školu.
Kandidati koji nisu završili osnovnu muzičku školu pristupaju prijemnom ispitu prema
propozicijama objavljenim na oglasnoj ploči škole koje utvrdi nastavničko vijeće škole.
Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Konkurs i plan upisa u prvi razred srednjih škola na Srednjobosanskom Kantonu u školskoj
2019./2020. godini, će biti objavljen u dnevnom listu i na web stranici Ministarstva obrazovanja,
nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog Kantona: www.mozks-ksb.ba i www.e-skole.ba .

Više informacija o planu upisa učenika pogledajte OVDJE

Novum.ba

Vezano: