Reumal Fojnica: Konkurs za posao na određeno vrijeme

Lječilište “Reumal” Fojnica

 

Na osnovu člana 3. Pravilnika o radu Lječilišta, raspisuje

 

K O N K U R S

                               ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

NA ODREĐENO VRIJEME

 

 

1.    Knjigovođa – 2 izvršioca na određeno vrijeme do 60 dana

 

Uslovi:

Pored općih zakonskih uslova kandidati trebaju da ispunjavaju i sljedeće posebne uslove:

završen ekonomski fakultet (240 etc), certifikat/uvjerenje za samostalnog računovođu, poznavanje rada na računaru, šest mjeseci radnog iskustva.

 

Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

·       Diplomu o završenom fakultetu,

·       Uvjerenje o položenom ispitu za samostalnog računovođu / certifikat,

·       Dokaz o radnom iskustvu,

·       Dokaz o poznavanju rada na računaru,

·       Izvod iz matične knjige rođenih,

·       CIPS- potvrda o prebivalištu.

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove iz konkursa, Lječilište će sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme (do 60 dana)

Konkurs ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

Prijavu uz potrebne dokaze o ispunjavanju uslova iz ovog konkursa dostaviti na sljedeću adresu: Lječilište „Reumal“ Fojnica , ul. Banjska br.1. (Komisija), 71270 Fojnica.

Novum.ba

Vezano: