Javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Travnik

Raspisuje se javni oglas za imenovanje člana Općinske izborne komisije Travnik.

Člana Općinske izborne komisije Travnik imenuje Općinsko vijeće Travnik, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

 

II OPĆI I POSEBNI USLOVI

 

Prijavljeni kandidati moraju ispunjavat i slijedeće uslove:

Opći  uslovi:

- da je lice sa pravom glasa;

- da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provođenju izbora;

Posebni uslovi:

 1. da ima prebivalište u općini Travnik
 2. da ima VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ECTS,
 3. da posjeduje iskustvo u provedbi izbora.

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumijeva se: a) članstvo izbornoj komisiji; b) članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Izuzetno.član općinske izborne komisije može biti lice bez izbornog iskustva koje ima završen VII/ stepen stručne spreme, završen pravni fakultet odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ECTS bodova.

Izuzetno od odredbi iz tačke 2.stav 1 tačka b navedenog Uputstva ,član općinske izborne komisije može biti lice koje ima zavrsenu visu skolu, odnosno VI.stepen stručne spreme ukuliko se radi o općini koja ima manje od 2.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14 stav 1 Izbornog zakona BiH.

Izuzetno od odredbe iz tačke IV 1 član Općinske izborne komisije Travnik može biti lice sa prebivalištem iz druge općine ukoliko nema kandidata s prebivalistem u općiniTravnik koji ispunjavaju uslove tražene Javnim oglasom.

IV SUKOB INTERESA

 

Za člana Općinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:

 • koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7a. Izbornog zakona BiH ;
 • koje je član najvišeg izvršno – političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni/glavni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora);
 • koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog zakona BIH;
 • koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti;
 • kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu Izbornog zakona ili propisa za koji je lično odgovorno, u posljednje četri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke;
 • koja je zastupnik,odnosno punomoćnik političkog subjekta koji sudjeluje na izborima, niti lice koje je pravosnažnom sudskom presudom osuđeno na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci ili duže.

Član Općinske izborne komisije ne može biti lice koje vrši izvršnu funkciju kako je to utvrđeno odredbom člana 1.8 stav 6 Izbornog zakona BiH, odnosno lice koje je na dužnost imenovalo Vijeće ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske, kantonalna Vlada i Općinsko vijeće, odnosno Skupština Općine.

 

V NADLEŽNOST I SASTAV

 

Nadležnost Općinske izborne komisije regulisana je odredbama Izbornog zakona BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

 

Sastav Općinske izborne komisije treba biti multietničan tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda uključujući i ostale vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva provedenom na državnom nivou. Sastav izborne komisije treba u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova u BiH.

VI MANDAT

Članu Općinske izborne komisije mandat traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH na Odluku Općinskog vijeća Travnik o imenovanju člana Općinske izborne komisijeTravnik.

 

VII STATUS

Član Općinske izborne komisije ne zasniva radni odnos ali ima pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad u skladu sa Zakonom.

VIII POTREBNA DOKUMENTACIJA

 

Uz prijavu na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti kraću biografiju sa ličnim podacima: ime i prezime, ime oca, jedinstveni matični broj, tačna adresa, broj telefona za kontakt, kao i dokaze o ispunjavanju općih i  posebnih uslova i to:

 1. 1. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 2. 2. dokaz o mjestu prebivališta PBA - 3 obrazac (ne starije od 3 mjeseca),
 3. 3. dokaz o stručnoj spremi (ovjerena diploma o stručnoj spremi),
 4. 4. dokaz o izbornom iskustvu imenovanog člana izborne komisije u provođenju izbora (podaci o nazivu izborne komisije i mandatnom razdoblju, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta u kojem je kandidat bio član biračkog odbora,te podatak da je kandidat bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost)
 5. 5. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava o nacionalnom izjašnjavanju s posljednjeg popisa stanovništva u BiH;
 6. 6. svojeručno potpisana i od nadležnog organa ovjerena izjava da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3 Izbornog zakona BiH, koja izjava je sastavni dio Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u BiH,

 

Obrazac izjava iz tačke VIII Javni oglas pod rednim brojem 6 kandidati mogu preuzeti u Općinskoj izbornoj komisiji Travnik.

IX PODNOŠENJE PRIJAVA

 

             Ovaj oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Po zatvaranju Javnog oglasa, Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Travnik će izvršiti klasifikaciju kandidata u skladu sa odredbama i važećim Uputstvom o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (''Službeni glasnik BiH'', broj: 29/18 i 36/19), provesti proceduru utvrđivanja liste kandidata za člana Općinske izborne komisije Travnik i iste dostaviti Općinskom vijeću Travnik na nadležno postupanje.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Oglas će se objaviti na službenoj web stranici OpćineTravnik, oglasnoj ploči Općine, putem TV Kanal 6 i dnevnom listu "Oslobođenje".

U slučaju da javni oglas ne bude objavljen istovremeno ,rok za podnošenje prijava računat će se od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave na Javni oglas,  sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uslova, dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu:

Općina Travnik

Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Travnik, Općina Travnik, Konatur bb.

sa naznakom:

''JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ČLANA OIK TRAVNIK -NE OTVARATI''

 

 

Novum.ba

Vezano: