Javni konkurs za prijem radnik u JKP Komunalac Busovača

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u  javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene novine SBK/KSB“  broj 7/19) i članka 16. Pravilnika o radu JKP “Komunalac” d.o.o. broj: 13-3/18 od 17.01. 2018. godine raspisuje se

JAVNI KONKURS

za prijem radnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci

I RADNO MJESTO:

 Poslovođa u službi za upravljanje komunalnim otpadom – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Rukovodi poslovima organiziranog prikupljanja i odvoza kućnog smeća i krupnog otpada na području općine Busovača,  organizira  rad na održavanju i čišćenju javnih površina, rukovodi i odgovara za ispravan rad na odlagalištu komunalnog otpada i reciklažnog dvorišta u sustavu zbrinjavanja komunalnog otpada. Vodi brigu o redovnom zimskom održavanju gradskih ulica, javnih i nekategorisanih puteva. Odgovoran je za dekoriranje grada za vrijeme blagdana. Izdaje putne  i radne naloge za vozila i radne mašine i brine se o  namjenskom i racionalnom korištenju istih. Opisuje radove na ponude po jediničnim cijenama s primjedbom i posebnim uvjetima. Nadzire gradnju, uporabu, uklanjanje građevina te srodne poslove u vezi nekretnina. Izrađuje cijene za svaku uslugu u okviru organizacijske cjeline te iste predlaže direktoru. Priprema i izrađuje stručne materijale u svrhu kontinuiranog unapređenja zaštite od požara i zaštite na radu. Sudjeluje u procjeni opasnosti i ugroženosti zaštite na radu za svako radno mjesto u svom sektoru. Vrši osposobljavanje svih djelatnika iz zaštite na radu i zaštite od požara u poduzeću. Odgovorna je osoba za kontakte sa inspekcijom rada i zaštite od požara (imenovan od direktora društva). Prati propise iz područja zaštite od požara i zaštite na radu. Priprema poslovne izvještaje. Vodi evidenciju o prisutnosti na radu. Obavlja ostale zadaće po nalogu direktora.

II OPĆI UVJETI

 da je državljanin BiH,

 1. da je stariji od 18 godina,
 2. da ima odgovarajuće obrazovne i stručne kvalifikacije,
 3. da je zdravstveno sposoban (za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje),
 4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak, niti da je pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom.

III POSEBNI UVJETI

 Pored općih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete predviđene Pravilnikom o radu JKP Komunalac d.o.o., i to:

VSS – VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje ostvarenih 240 ECTS bodova, tehnički ili srodan fakultet, tri (3) godine radnog iskustva u struci, organizatorske sposobnosti, dobro poznavanje rada  na računaru.

IV POTREBNI DOKUMENTI

Uz potpisanu prijavu na Oglas kandidati su dužni dostaviti:

 • životopis – s adresom i telefonskim brojem,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • kopiju lične karte,
 • ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja samo kandidat koji bude izabran odlukom direktora. Izabrani kandidat uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, izdano od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca),
 • uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdano od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova (dostavlja se po okončanju konkursne procedure, a prije stupanja na rad, ne starije od tri mjeseca),
 • diplomu o završenom studiju na tehničkom i sličnom fakultetu (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 6.4.1992.godine), odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu, uz univerzitetsku diplomu priložiti i dodatak diplomi. Izuzetno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostaviti uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdat ni za jednog diplomca,
 • Potvrda o traženom radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme,
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se kao original ili ovjerena kopija.

V OSTALE NAPOMENE

Proces izbora i imenovanja po ovom Konkursu provest će se u skladu sa odredbama članka 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u  javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu/Kantonu Središnja Bosna (,,Službene novine SBK/KSB“  broj 7/19) i internim aktima Poduzeća.

Izabrani kandidati pozvat će se da u primjerenom roku, a prije zasnivanja radnog odnosa u Poduzeću, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje da nije pravomoćno osuđen na kaznu zatvora za krivična djela, sa izuzetkom krivičnih djela protiv sigurnosti u saobraćaju, u skladu sa Krivičnim zakonom, izdano od nadležnog ministarstva unutrašnjih poslova. O rezultatima Konkursa kandidati će biti obaviješteni dostavom odluke o izboru i prijemu izabranog kandidata u JKP „Komunalac“ d.o.o. Ako se na Konkurs ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete iz Konkursa, ili iz nekih drugih opravdanih razloga, direktor može obustaviti postupak izbora po ovom Konkursu. Sažetak Konkursa se objavljuje u dnevnim novinama “Oslobođenje“, a cjeloviti tekst Konkursa objavljuje se na web-stranici Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna i web stranici općine Busovača.

Prijavu na ovaj Konkurs, sa svim potrebnim dokumentima, dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednje objave Konkursa, lično ili preporučenom poštom, na adresu:

 

JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

Nikole Šopa bb,

72260Busovača

Na koverti sa prijavom obvezno naznačiti:  „Prijava na oglas  – ne otvarati“. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja, adresu, kontakt-telefon. Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. BUSOVAČA

Novum.ba

Vezano: