JU Dom zdravlja Bugojno: Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20 a Zakona o radu («Službene novine Federacije BiH»broj:26/16 i 89/18),člana 3 Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu («Službene novine Srednjobosanskog kantona»broj 7/19,člana 6 Pravilnika o radu Javne ustanove Dom zdravlja Bugojno i člana    Odluke o prijemu radnika broj :01/1- 7.135  od 13.11.2019.g  Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Radno mjesto  Doktor medicine                       3 izvršioca
 2. Opis poslova
 • Organizuje i sprovodi mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja pojedinca i porodice
 • Provodi ciljane i sistematske preglede i radi na otkrivanju bolesti
 • Obavlja preglede prema utvrđenim procedurama
 • Vrši interpretaciju nalaza
 • Određuje način i vrstu liječenja
 • Ukazuje hitnu medicinsku pomoć
 • Propisuje lijekove i medicinska sredstva
 • Određuje vrstu i dužinu liječenja
 • Vodi i određuje dužinu privremene spriječenosti za rad zbog bolesti ili povrede
 • Daje ocjenu o zdravstvenom stanju i sposobnosti
 • Sudjeluje u svim preventivno-promotivnim programima sa ciljem otklanjanja riziko faktora koji mogu uticati na zdravstveno stanje stanovništva
 1. Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme

Dom zdravlja Bugojno,radno vrijeme shodno Pravilniku o radu

 1. Uslovi

Kandidati trebaju da ispunjavaju opće i posebne uslove za obavljanje poslova i radnih zadataka definisane Zakonom i Pravilnikom o radu :

Opći uslovi

– da je državljanin BiH

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje

Posebni uslovi

– Završen medicinski fakultet/360 ECTS bodova

– Položen stručni ispit

– Licenca za samostalno obavljanje poslova

 1. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu  sa kratkom biografijom,koja mora biti potpisana,kandidati su dužni dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerena kopija):

-uvjerenje o državljanstvu,ne starije od 6 mjeseci

-izvod iz matične knjige rođenih,ne starije od 6 mjeseci

-diplomu o završenom studiju

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu

-licencu za samostalno obavljanje poslova u struci izdato od nadležne komore

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (uvjerenja,potvrde) kojim to dokazuju,te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Izabrani kandidati će biti dužni da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa.

6.Postupak prijavljivanja

Prijave sa potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova dostavljaju se u zatvorenoj koverti Komisiji za izbor sa naznakom «Prijava na Javni oglas za radno mjesto doktor medicine -ne otvarati» na slijedeću adresu: Javna ustanova Dom zdravlja Bugojno,Bugojno,Ambasadora Wagnera 15.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili lično na protokol ustanove.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje.

Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je osam dana od dana njegove posljednje objave.

Kontakt lica zadužena za davanje dodatnih obavještenja  na tel.030 509-403

 1. Postupak izbora kandidata

Komisija za izbor kandidata za prijem u radni odnos će pisanim putem obavjestiti kandidate čije su prijave uredne,blagovremene i potpune,o mjestu i vremenu održavanja pismenog ispita i intervjua.

Izbor se vrši na osnovu utvrđenih kriterija.

Novum.ba

Vezano: