Održana sjednica Vlade F BiH, Mevlida Bandić imenovana za v.d. direktora Zavoda u Pazariću

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, Upravnom odboru Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece u Pazariću dala saglasnosti za razrješenje Redžepa Salića s dužnosti direktora ovog zavoda, te na rješenja federalnog ministra rada i socijalne politike od 3.12.2019. godine o razrešenju dosadašnjih predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda u Pazariću. Istovremeno, saglasnost je data i za imenovanje privremenih vršilaca ovih dužnosti. 
 
Federalno ministarstvo finansija upoznalo je Vladu o podacima iz konsolidovanog izvještaja o izvršenju budžeta FBiH, kantona i općina, finansijskih planova vanbudžetskih fondova FBiH za razdoblje januar - septembar 2019. godine, u kojem su ukupni prihodi iznosili 6.897,9 miliona KM, što je za 541 milion KM ili za 8,5 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, a ostvarenje u odnosu na plan je 69,6 posto. U prvih devet ovogodišnjih mjeseci su svi nivoi vlasti Federacije BiH ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 764,7 miliona KM. Lani je u ovom periodu, također, ostvaren pozitivan rezultat od 449,4 milina KM.
 
Danas je izmijenjena Uredba o obliku službene policijske iskaznice i značke za policijske službenike FBiH, kako bi na jasan i nedvosmislen način bila osigurana njihova zakonom tražena transparentnost i prepoznatljivost pri identifikaciji policijskih službenika.
 
Vlada je dala saglasnost za prijem ukupno 126 radnika u JP Elektroprivreda BiH, Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja Breza. Od tog broja će 58 radnika biti primljeno u pogon jame Kamenica, 52 u pogon jame Sretno i 16 u pogon prerade uglja.
 
Provodeći zaključak Parlamenta Federacije BiH od 17.7.2019. godine, Vlada FBiH je danas izmijenila i dopunila Odluku o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija  s pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - kantoni i općine“. Na ovaj način je 3.000.000 KM usmjereno kantonima, gradovima i općinama za poticanje biljne proizvodnje.
 
Danas su prihvaćene inicijative za izdvajanje finansijskih sredstava tekuća rezerve u iznosu od 100.000 KM za sufinansiranje projektnih aktivnosti Akademije nauka i umjetnosti BiH, te 10.000 KM za Sveučilište u Mostaru za naučne skupove i međunarodnu saradnju.
 
Usvojivši informaciju o stanju u rudarskom sektoru koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Federalna vlada je zadužila ovu kompaniju da, u roku od 90 dana, sačini plan reorganizacije pojedinačno za svaki rudnik, kao i plan za vlastitu ekonomsko-finansijsku, tehničko-tehnološku, socijalnu i sigurnosnu reorganizaciju usklađenu s Programom prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u Federaciji BiH.

Novum.ba

Vezano: