Javni poziv za izbor korisnika sredstava 'Poticaji poljoprivredi' za 2019. godinu.

Načelnik općine Vitez objavio je javni poziv za izbor korisnika sredstava “Poticaji poljoprivredi” za 2019. godinu.

I. PREDMET POZIVA

 

 

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir kandidata za dodjelu sredstava sa pozicije transfer „ poticaj poljoprivredi“ utvrđenog budžetom Općine Vitez za  2019. godinu program utroška sredstava namijenjenih za poticaj poljoprivredi stavka poticaj za rasplodnu stoku junice u 2019.godini, poticaj proizvodnji mlijeka, poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimic  i pomoć udruženima koja su vezana isključivo za poljoprivredu.

II. VEZA POZIVA

Program utroška sredstava izdvojenih u Budžetu općine Vitez za 2019. godinu transfer „poticaji poljoprivredi“.
Odluka o prihvatanju Programa utroška sredstava broj : 01-1-14-2-3473/19 od 05.12.2019.godine.

III. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na javnom pozivu imaju registrovani poljoprivredni proizvođači u nadležnoj općinskoj službi koji imaju mjesto prebivališta na teritoriji općine Vitez, koji imaju, dokaz o kooperaciji farmera i otkupljivača (proizvođači mlijeka), dokaz o registraciji udruženja (udruženja poljoprivrednika), na području općine Vitez.


IV. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Lot 1. da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).

  • pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);

                –  potvrdu o provedenim obaveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
        –  potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu
        – kopija lične karte.


       Lot 2.  –   da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).

  • pasoš goveda na ime klijenta (dostavlja se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);
  • ugovor s registrovanim otkupljivačem, odnosno prerađivačem kojem isporučuje  mlijeko (dostavlja se neovjerena kopija) ;

               –   potvrdu o provedenim obveznim mjerama (dostavlja se neovjerena kopija);
                –   potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu korisnika,
                – kopija lične karte.
    Lot 3.    –   da je kandidat registrovan u bazi  RPG I RK – potvrda (za sve proizvodnje).
potvrdu o obilježavanju svinja i potvrda i provedenim mjerama (dostavlja 
se neovjerena kopija, a original mora imati na farmi);

  • potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro računu korisnika,

                    – kopija lične karte.
        Lot 4.  –  rješenje o registraciji  udruženja poljoprivrednika,
                 –  potvrda banke o otvorenom računu, ne starija od 60 dana, o aktivnom žiro 
                    računu korisnika
                 –  plan i program utroška  odobrenih sredstava.


 

Red. br. i NAZIV POTICAJA        Iznos poticaja izražen po jed. mjere
          
Procjena iznosa potrebnih sredstava u (KM)
ANIMALNA PROIZVODNJA
1.  Stimulacija rasplodne stoke junica – minimalno 3 grla 150 KM/ grlu 10.000,00
2.  Stimulacija proizvodnje mlijeka – minimalno 3 grla 150 KM /grlu 20.000,00
3. Stimulacija za uzgoj rasplodnih krmača 
    ili nazimica – minimalno 3 grla
150 KM/ grlu  10.000,00
      B.PODRŠKA POLJOPRIVREDNIM  
         UDRUŽENJIMA
4. Stimulacija razvoja pčelarstva, jagodičastog voća i ostalim,isključivo poljoprivrednim udruženjima . Pomoć udruženjima 5.000,00
UKUPNO: 45. 000,00 KM

Visina poticaja može biti i manja i veća, zavisno od broja odobrenih zahtjeva i sredstva mogu biti prebaćena s lota na lot shodno aplikacijama.
Stručna komisija će izvršiti provjere navoda i prijava i obići kandidate te na licu mjesta utvrditi navode iz prijave.
Prednost pri odabiru će imati osobe kojima je poljoprivreda prioritet  što se utvrđuje komisijskim pregledom dokumentacije i stanja na terenu.

Nakon predatih prijava, završenog javnog  poziva i komisijskog pregleda dokumentacije i stanja na terenu biti će uspješna lista na osnovu koje će biti isplaćena sredstva poljoprivrednim proizvođačima koji su stekli uslove za ostvarivanje prava na novčana sredstva u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.
Lista uspješnih će se objaviti  po dostavljenoj dokumentaciji i komisijskog pregleda dokumentacije i stanja na terenu (provedenih agrotehničkih mjera i sl.).

V. PODNOŠENJE PRIJAVA
Zapečaćene prijave s odgovarajučim prilozima šalju se preporučeno poštom ili lično dostavljaju se na adresu:
Općina Vitez
Stjepana Radića br.1
72 250 Vitez
S naznakom ne otvarati : „NE OTVARATI – po javnom pozivu“-„ Poticaji poljoprivredi“.
Rok za dostavu prijava je 15 (petnaest ) dana od dana objave ovog javnog poziva za konkurs. Prijave primljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
Poziv ostaje otvoren 15 dana, odnosno do 20.12.2019. godine .


VI. OSTALO
U postupku javnog poziva općina Vitez ne snosi nikakve troškova  učesnicima poziva, te zadržava pravo da prijavu prihvati u cijelosti, djelimično ili je u potpunosti odbije, poništi javni poziv ili odbaci sve prijave prije donošenja konačne odluke u odabiru korisika.

Novum.ba

Vezano: