Konkurs za stipendije Općine Gornji Vakuf-Uskoplje

Komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje K O N K U R S za dodjelu stipendija redovnim studentima u akademskoj 2019/2020 godini

1. Pravo prijave na javni konkurs za dodjelu stipendije imaju redovni studenti koji ispunjavaju

slijedeće uslove:

- da su državljani BiH,

- da imaju prebivalište na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje,

- da su u statusu redovnog studenta,

- da nisu u statusu apsolventa,

- da ne primaju stipendiju od drugog davaoca,

- da su roditelji/staratelji studenta nositelji domaćinstva odnosno vlasnici obrta, trgovine,

ugostiteljske radnje ili poduzeća izmirili obaveze prema JKP“ Radovina“,JKP „Vodovod i

kanalizacija“ i općini Gornji Vakuf-Uskoplje.

2. Za akademsku 2019/2020 godinu dodjeljuje se 100 stipendija po godinama i to :

- za prvu godinu .......................................................................... 15

- za drugu godinu ......................................................................... 20

- za treću godinu .......................................................................... 20

- za četvrtu, petu i šestu godinu (uključuje i drugi ciklus)................. 45

3. Stipendiju će dobiti učenici generacije bez konkurencije ukoliko ispunjavaju uslove konkursa.

4. Stipendije se isplaćuju u 10 mjesečnih rata u mjesečnom iznosu od 100,00 KM.

5. Stipendija se ne može dodijeliti za dva ili više studenata jedne porodice.

6. Za konkurs je potrebno priložiti (original ili ovjerena kopija):

- popunjen prijavni obrazac (može se preuzeti na info-pultu općine Gornji Vakuf-Uskoplje ili

na www.gornjivakuf-uskoplje.ba

- za studente I godine svjedodžbu završnog (IV) razreda srednje škole,

- za studente ostalih godina uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine studija,

- uvjerenje o prihodima članova domaćinstva (potvrda o plaći, ček od penzije, invalidnina

iz oblasti boračko invalidske zaštite, stalna socijalna pomoć),

- uvjerenje od Službe za zapošljavanje biro Gornji Vakuf-Uskoplje za nezaposlene članove

domaćinstva,

- uvjerenje od PIO/MIO za nezaposlene članove domaćinstva koji se ne vode na evidenciji

Službe za zapošljavanje,

- potvrda od škole za članove domaćinstva koji su učenici srednje škole,

- kućnu listu,

- uvjerenje o mjestu prebivališta ne starije od 30 dana,

- uvjerenje u kojem se vidi da je student u akademskoj 2019/2020 godini prvi put upisao

godinu studija za koju se natječe,

- uvjerenje o statusu djeteta bez jednog ili oba roditelja (izvod iz Matične knjige umrlih),

- potvrdu da je roditelj poginuo kao pripadnik OS BiH (AR BiH, HVO, Policija),

- dokaz od obrazovne ustanove za svakog člana domaćinstva koji se nalazi na studiranju,

- izjavu da podnositelj prijave ne prima stipendiju od nekog drugog organa ili

institucije ovjerenu od nadležnog organa (općina, notar),

- uvjerenje da je student iz obitelji boračke populacije, CZ ili porodice logoraša,

- rješenje o invaliditetu (70% i više) studenta-kandidata

- kopija lične karte CIPS – obje strane,

- dokaz da je učenik generacije,

- potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP “Radovina“ Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu

da nije obaveznik prema JKP „Radovina“,

- potvrdu o izmirenim obavezama prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“ Gornji

Vakuf- Uskoplje ili potvrdu da nije obaveznik prema JKP „Vodovod i Kanalizacija“,

- potvrdu o plaćenoj komunalnoj naknadi općini Gornji Vakuf-Uskoplje ili potvrdu da nije

obaveznik plaćanja komunalne naknade (Služba za lokalni razvoj i stambeno

komunalne poslove),

2

7. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa predaju se u zatvorenoj koverti lično na

protokol u općini Gornji Vakuf- Uskoplje ili putem pošte preporučeno na adresu:

Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Ul. Vrbaska bb, sa naznakom “Komisija za dodjelu stipendija-

ne otvaraj“.

8. Dodjela stipendija će se vršiti u skladu sa usvojenim Kriterijima od strane Komisije i uslovima

konkursa.

9. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Komisija ima pravo provjere dostavljenih podataka o plaćama i drugim

naknadama u Poreznoj ispostavi Gornji Vakuf-Uskoplje i drugim pravnim

subjektimai ukoliko se utvrdi da podaci ne odgovaraju stvarnom stanju takva

prijava se neće uzeti u razmatranje.

Informacije na telefon broj: 030/265-403, 030/494-068.

Rezultati konkursa će se objaviti na oglasnoj ploči općine Gornji Vakuf-Uskoplje i na

www.gornjivakuf-uskoplje.ba

Novum.ba

Vezano: