Općinski sud Travnik: Raspisan javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

Općinski sud Travnik raspisao  je javni konkurs za popunu radnog mjesta državnih službenika na poziciji:

-Stručni saradnik za vođenje zemljišnih knjiga (zemljišno-knjižni referent)-2(dva) izvršitelja
Opis poslova:rješava zemljišnoknjižne predmete u zemljišnoknjižnom postupku u skladu sa Zakonom o zemljišnim knjigama, te donosi rješenja u KPU predmetima (skraćeni postupak), rješava sve predmete sa oznakom NAR ili RZ-e i vođenje postupka radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vodislužbena evidencija i izdavanje odgovarajućih uvjerenja o tim činjenicama, provođenje izvršenja, rješenja i zaključaka u skladu sa zakonom, praćenje i istraživanje promjena i pojava u zemljišnoknjižnoj oblastii izrada potrebne dokumentacije i drugih materijala o tim pojavama i promjenama, drugi poslovi po nalogu šefa zemljišnoknjižnog odjeljenja iz djelokruga radnog mjesta
Više informacija možete pronaći OVDJE

-Tajnik suda -1 (jedan) izvršitelj
Opis poslova:obavlja poslove rukovođenja tako što koordinira i usmjerava rad svih temeljnih organizacionih jedinica formiranih u Sudu ucilju realizovanja poslova kojisu utvrđeni u Programu rada i osigurava izvršenje poslova po nalogu predsjednika suda, upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i na taj način on pomaže predsjedniku suda u rukovođenju sudom i neposredno vrši poslove koji su mu Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji stavljeni u nadležnost. Prati, usmjerava i kooridnira rad zaposlenika suda i organizacionih jedinica suda, izuzev sudskih odjeljenja; poduzima mjere radi boljeg i efikasnijeg obavljanja poslova sudske uprave; priprema opće i pojedinačne akte suda; učestvuje u pripremi godišnjeg programa rada suda;ostvaruje poslovnu komunikaciju sa sudovima, tužiteljstvima i drugim državnim organima; vodi sve poslove oko procedure prijema uposlenika u radni odnos; ocjenjuje rad uposlenika suda u skladu sa zakonom; povjerava uposlenicima suda obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga; održava redovne sastanke sa rukovoditeljima temeljnih i unutarnjih organizacionih jedinica suda radi planiranja poslova u sudu; osigurava pravilnu primjenu kodeksa ponašanja u sudu; vodi računa o materijalno-tehničkim potrebama suda, pravilnom korištenja sredstava i opreme suda, uključujući i poslove javnih nabavki;obavlja poslove u svezi sa proračunom u skladu sa zakonom, brine o vođenju personalne evidencije uposlenika suda, uključujući i pripravnikei lica na stručnom osposobljavanju; organizira vođenje evidencije i kontrole odsustvovanja sa posla za suce i uposlenike; po ovlaštenju predsjednika suda obavlja poslove u vezi sa pritužbama stranaka na rad uposlenika suda; upoznaje predsjednika suda o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova, te predlaže poduzimanje potrebnih mjera na rješavanju postojećih problema i tako pomaže predsjedniku suda u rukovođenju sudom; prati i proučava propise potrebne za organizaciju i rad suda; obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu predsjednika suda. Tajnik suda je za svoj rad odgovoran predsjedniku suda
Više informacija možete pronaći OVDJE

Novum.ba

Vezano: