JAVNI OGLAS za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi Vlade SBK

Na osnovu članka 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH , broj 49/05) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-772/2019-56 od 19.9.2019.godine, Stručna služba Vlade Kantona Središnja Bosna objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Stručnoj službi

Vlade Kantona Središnja Bosna

I. Naziv i pozicija radnog mjesta

1. Viši referent – tehnički tajnik – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: Obavlja poslove tehničkog tajnika u Stručnoj službi Vlade kantona, poslove uredskog i arhivskog poslovanja; vrši prijem i otpremu pošte i materijala za sjednice Vlade; prepisivanje i umnožavanje materijala za sjednice Vlade; dostavljanje materijala za sjednice Vlade; vođenje zapisnika sa sjednica Vlade; administrativno sređivanje zapisnika sa sjednica Vlade; dostavljanje zaključaka sa sjednica Vlade; dostavljanje nacrta i prijedloga zakona i drugih propisa Saboru Kantona; dostavljanje odluka sa sjednica Vlade; vođenje protokola akata Vlade; vođenje evidencje o pretplatnicima Službenih novina Kantona Središnja Bosna; vrši tonsko snimanje sjednica Vlade; brine se o sigurnosti pečata i pravilnoj upotrebi istogi vrši druge operativno tehničke poslove iz ukupne nadležnosti službe, koje odredi tajnik Vlade.

Kandidati za radno mjesto namještenika moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o namještenicima u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Stručne službe Vlade Kantona Središnja Bosna.

Opći uvjeti:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine

- da je punoljetan

- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje radnog mjesta

- da ima vrstu i stupanj školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta prema

pravilniku o unutarnjem ustroju organa državne službe

- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušen iz organa državne

službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini

- da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uvjeti:

- IV.stupanj stručne spreme (SSS) općeg smjera (upravno-administrativna, gimnazija ili ekonomska)

- poznavanje rada na računaru

- položen stručni ispit

- najmanje 10 mjeseci radnog staža nakon sticanja SSS

II. Spisak potrebnih dokumenata

Uz prijavu na Javni oglas, koja treba sadržavati kraću biografiju i kontakt podatke (adresa stanovanja i broj

telefona) potrebno je priložiti sljedeće dokumente ( original ili ovjerene fotokopija)

-Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)

- Izvod iz matične knjige rođenih

- Svjedodžbu o završenoj školi

- Dokaz o radnom stažu, izdato od poslodavca ili PIO/MIO

- Dokaz o poznavanju rada na računaru, od ovlaštene institucije

- Ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušen iz organa

državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i

Hercegovini

- Ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine

- Uvjerenje o položenom stručno ispitu iz čanka 31. Zakona o namještenicima u organima državne službe

u Federaciji Bosne i Hercegovine, uz mogućnost polaganja u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni

odnos

III. Rok trajanja oglasa i adresa za podnošenje prijava:

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja oglasa .

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom dostaviti Stručnoj službi Vlade u sjedištu ili poštom

preporučeno na adresu:

VLADA KANTONA KSB/SBK

Stručna služba Vlade

Stanična 43

70220 TRAVNIK sa naznakom

„ Prijava na Javni oglas za prijem namještenika – NE OTVARATI“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Svi kandidati koji ispnjavaju uvijete Javnog oglasa biti će pozvani na intervju sa članovima Komisije.

Novum.ba

Vezano: