Održana 31. sjednica Vlade SBK

Izvještaj ssa sjednice Vlade SBK prenosimo u cjelosti:

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 30. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je dala saglasnost na predloženo mišljenje o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom FBiH, koji je iz oblasti podijeljene nadležnosti Kantona i F BiH. Obrazloženje predloženog mišljenja se odnosi na obavezu po ovom zakonu koju preuzima Federacija BiH odnosno Federalno ministarstvo mjerodavno za oblast socijalne politike i Općinski Centri za socijalni rad, isto treba da bude navedeno i u Zakonu kako ne bi bilo zabune s obzirom da Kantonalni centar za socijalni rad na nivou Srednjobosanskog kantona nije niti osnovan.

Ured za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona je predložio, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona. Razlozi za donošenje novog Pravilnika (umjesto izmjena i dopuna trenutno važećeg) su što već postoje izmjene i dopune ovog pravilnika koje su usvojene ranije, pa bi još jedne izmjene i dopune znatno otežale primjenu istoga.
- Saglasnost na Pravilnik o javnim nabavkama za potrebe korisnika Budžeta Srednjobosanskog kantona. Pravilnik definira predmet materije koju reguliše Pravilnik odnosno istim se pobliže uređuje planiranje, priprema i provođenja postupaka javnih nabavki i pitanja vezanih za praćenje i nadzor izvršenja ugovora o javnim nabavkama, te se definiraju sudionici, odgovornosti i način obavljanja poslova javnih nabavki u skladu sa Zakonom. Ovaj Pravilnik primjenjivati će Ured i Korisnici Budžeta koji su uključeni u planiranje nabavki, provođenje postupaka javnih nabavki i nadzor izvršenja ugovora o javnim nabavkama.

Kantonalna direkcija za ceste SBK je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Godišnji plan i program održavanja regionalnih puteva za 2020.g., a u visini sredstava odobrenih u Finansijskom planu Kantonalne direkcije za puteve SBK za 2020.g. za radove održavanja u iznosu od 2.300.000 KM.
Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izdvajanju sredstava za uplatu poreza na promet za kupovinu zgrade u kojoj je trenutno smještena PS Novi Travnik i Odsjek za administraciju. Odlukom se izdvaja iznos od 11.000,00 KM koji je namijenjen za plaćanje poreza na promet.
- Odluka o davanju na korištenje zgrade za smještaj Policijske stanice Novi Travnik i Odsjeka za administraciju Novi Travnik. Odlukom se odobrava uknjižavanje nekretnine u knjigovodstvene evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova SBK u vrijednosti po kupoprodajnom ugovoru uvećanom za porez na promet nekretninama.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva finansija donijela slijedeće odluke:
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, Mješovitoj srednjoj školi „Donji Vakuf“ Donji Vakuf, u iznosu od 6.700,00 KM za projekat „Edukacije prosvjetnih radnika“ neplaniranih u Budžetu SBK za 2019. godinu,
- Odluka o zvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje ostvarenih vlastitih prihoda Osnovnoj školi „Voljevac“ Gornji Vakuf-Uskoplje, u iznosu od 325,00 KM, neplaniranih u Budžetu SBK za 2019. godinu za nabavku opreme.
- Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2019. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava Ministarstva finansija i trezora BiH, temljem Granta sporazuma „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ Kantonalnom sudu u Novom Travniku, u iznosu od 6.526,00 KM neplaniranih Budžetom SBK za 2019. godinu,
- Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu SBK za 2019. godinu, odlukom se dopušta preraspodjela sredstava između Fonda za zaštitu okoliša Srednjobosanskog kantona i „Mješovite srednje škole“ Bugojno, u iznosu od 19.900,00 KM za rekonstrukciju i investicijsko održavanje.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, Vlada SBK je dala slijedeće saglasnosti:
- Saglasnosti osnovnim i srednjim školama za raspisivanje natječaja za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje.
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke - Rekonstrukcija i sanacija krova za kojeg se provodi nabavka - Osnovna škola Novi Travnik, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a iznosi 19.837,25 KM. Najpovoljniji ponuđač je „BK Gradnja“ d.o.o. Zenica sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 19.718,79 KM.
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke - Nabavka i ugradnja unutarnjih i ulaznih vrata za kojeg se provodi nabavka: Osnovna škola Uskoplje, procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 8.772,30 KM. Najpovoljniji ponuđač je „HDI“ d.o.o. Sarajevo sa cijenom sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 7.443,24 KM.
Data je saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – Elektronski sistem glasovanja s mikrofonima za potrebe Skupštine SBK, procjenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosu 47.863,25 KM. Najpovoljniji ponuđač je „ČIP SISTEMI“ d.o.o. Ilidža sa cijenom sa popustom bez PDV-a u iznosu od 41.113,45 KM.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji:
- Izvještaj budžetskih korisnika - Revizija tekućih rashoda za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Srednjobosanskog kantona u Ministarstvu finansija,
- Izvještaj budžetskih korisnika - Revizija naknada za opće korisne funkcije šuma kod Kantonalne uprave za šumarstvo,
- Izvještaj budžetskih korisnika - Revizija planiranja nabavki stalnih sredstava zdravstvenim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike.
- Izvještaj o radu Policijskog odbora za 2019. godinu
- Izvještaj o namjenskom trošenju sredstava tekuće rezerve dodijeljenih Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke Kapitalni transferi za sufinansiranje projekata važnih za kantona, odlukom se izdvajaju sredstva u iznosu od 40.000,00 KM za Nadbiskupsko sjemenište „Petar Barbarić“ Travnik u iznosu od 20.000,00 KM za projekat obnove dvorišta i izgradnju ograde za potrebe osnovne i srednje škole i Islamskoj zajednici u BiH „Muftijstvo Travničko“ Travnik u iznosu od 20.000,00 KM za projekat proširenja restorana škole za učenike i učenice Medrese.

Na prijedlog istog ministarstva date su i slijedeće saglasnosti:
- Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabave - Rekonstrukcija elektroinstalacija za kojeg se provodi nabava: Osnovna škola Vitez, procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a: 21.367,50 KM. Najpovoljniji ponuđač je „ESTA“d.o.o.Busovača sa ukupnom cijenom sa popustom i bez PDV-a 17.792,88 KM.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za nižu potrošačku jedinicu “Mješovita srednja tehnička škola Travnik“, u iznosu do 5.180,00 KM za nabavku računarske opreme (5 kompleta PC i 5 monitora). Sredstva su osigurana iz Budžetu SBK 2019 godine.
- Saglasnost za usvajanje nove relacije za prijevoz učenika u općini Fojnici, relacija Obojak-Područna škola „Prokos“.
- Saglasnost za pokretanje procedure javne nabavke za niže potrošačke jedinice: Osnovna škola „Turbe“ Turbe – 4.329,00 KM za nabavku energenta (uglja) u količini od 25 tona, Osnovna škola „Musa Čazim Čatić“ Novi Travnik – 5.000,00 KM za nabavku energenta (uglja) u količini od 25 tona i Osnovna škola „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik – 4.329,00 KM za nabavku energenta (mrki ugalj) u količini od 25 tona. Sredstva su osigurana u Budžetu SBK za 2019. godinu.

Novum.ba

Vezano: