Zakazana 39.redovna sjednica Vlade SBK

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – prečišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona(Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – pročišćeni tekst),

S A Z I V A M
39. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 26. 3. 2020. godine u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 38. redovne sjednice Vlade Kantona, sa 4., 5., 6., 7., 8. i 9. vanredne sjednice Vlade Kantona - sekretar Vlade
2. Mišljenje na federalni Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca – Ministarstvo privrede
3. Elaborat o obavljenom popisu sredstava i izvora sredstava Vlade Srednjobosanskog kantona na dan 31.12.2019.godine – Centralna popisna komisija
a) Prijedlog odluke o prihvaćanju Elaborata o popisu sredstava i izvora sredstava sa stanjem 31.12.2019.godine
b) Prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava
c) Prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara
d) Prijedlog odluke o rashodovanju zalihe materijala
e) Prijedlog odluke o prijenosu i preknjižavanju stalnog sredstva
f) Prijedlog odluke o isknjižavanju potraživanja
g) Prijedlog odluke o usvajanju izvješća o popisu sredstava i obveza prema izvoru sredstava sa stanjem na dan 31.12.2019. godine Centralne komisije MUP-a
h) prijedlog odluke o rashodovanju stalnih sredstava (za pravosudne institucije)
i) prijedlog odluke o rashodovanju sitnog inventara (za pravosudne institucije)
j) Prijedlog odluke o isplati naknade za rad članovima popisnog povjerenstva
k) Prijedlog zaključka za Ministarstvo obrazovanje, znanosti, mladih, kulture i sporta
4. Prijedlog odluke o usvajanju Bilanca energetskih potreba Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „poticaji šumarstvu za državne šume“ za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija utroška sredstava s pozicije „naknada štete koju počini zaštićena divljač“ za 2020. godinu – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantonaBosna za 2020. godinu (Kantonalnoj upravi za civilnu zaštitu) – Ministarstvo financija
8. Prijedlog odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona Bosna za 2020. godinu (donirana sredstva općini Novi Travnik) – Ministarstvo financija
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Fonda za zaštitu okoliša za 2020. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
10. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinanciranje osnovnih muzičkih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Fonda za zaštitu okoliša za utopljavanje objekta HAK Travnik – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za manifestacije, značajne datume i sportske aktivnosti za 2020. godinu– Kantonalna uprava za branioce
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za udruženja branioca za 2020.godinu– Kantonalna uprava za branioce
14. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku usluga banjsko-klimatskog liječenja branioca - Kantonalna uprava za branioce
15. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala – Ured za javne nabave
16. Saglasnost za isplatu troškova žalbenog postupka po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ured za javne nabave
17. Saglasnost za nabavku informatičke opreme za MSŠ „Gornji Vakuf ( donacija R. Bugarske) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
18. Saglasnost za nabavku usluga hostiranja na Dedicated Sreveru za osnovne i srednje škole - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
19. Prijedlog zaključka o pokretanju postupka za nabavku papira i kancelarijskog materijala – Ministarstvo privrede
20. Suglasnost za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
21. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na izbor najpovoljnije ponude za rekonstrukciju grijanja u OŠ“Kaćuni“, Busovača - Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih kulture i sporta
22. Zahtjev za dodatno tumačenje Zaključka Vlade o načinu izmirenja obaveza po izvršnim sudskim odlukama ( broj: 01-05-1085/19-48 od 21.11.2019.g.) – Ministarstvo financija

Novum.ba

Vezano: