Ilegalne deponije, ekološki tempirane bombe

Iako su za sve općinske deponije u SBK/KSB urađeni su planovi prilagođavanja upravljanja otpadom i dobivena su rješenja od FMOiT o njihovom odobravanju, situacija sa odlaganjem otpada u ovom kantonu je iz dana u dan sve gora. Jedan od razloga za ovako zabrinjavajuću ekološku situaciju je i činjenica da na teritoriji SBK/KSB ne postoje objekati za upravljanje i tretman otpada poput kafilerija, postrojenja za toplinsku preradu nusproizvoda životinjskog podrijetla, spalionica ili pretovarnih stanica.

Prema podacima Kantonalnog plana upravljanja otpadom za period 2015.-2025. godine, na području SBK/KSB, identificirane su 473 lokacije divljih deponija na kojima se odlaže uglavnom komunalni, građevinski i kabasti otpad. Većina deponija se nalaze na loše pristupačnom terenu, u potocima ili udubljenjima, te je njihovo uklanjanje i čišćenje otežano, a najveći broj divljih deponija nalazi se na području općine Travnik.

Sa ekološkog stanovišta, zabrinjavajuće je da skoro sve općinske deponije u BiH, osim nekih regionalnih, ne zadovoljavaju uvjete adekvatnog odlaganja, a ako na ovaj broj deponija dodamo još stotine divljih odlagališta sa opasnim otpadom poput infektivnog i animalnog otpada ili elektroničkog otpada, onda je jasno kako ovakvo, nesavjesno odlaganje otpada stvara ekološki tempirane bombe koje bi svaki čas mogle eksplodirati i izazvati nesagledive posljedice.

Projekat je sufinansirao Fond za zaštitu okoliša FBiH

Novum.ba

Vezano: