Javni poziv općine Kiseljak za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu priznanja

Na temelju članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 49/06) , članka 39. Statuta Općine Kiseljak (“Sl. glasnik Općine Kiseljak”, broj 3/09.), članak 16. Odluke o javnim priznanjima Općine Kiseljak (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” broj. 2/10), članak 1. Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu javnih priznanja broj: 01/1-05-1213/19 Načelnik općine Kiseljak raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA DODJELU

JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE KISELJAK

 

 

I

Povodom dana Općine Kiseljak, Općinsko vijeće i Načelnik općine Kiseljak dodjeljuju javna priznanja pojedincima, gospodarskim subjektima, udrugama, ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama za uspjehe u radu i djelovanju kojim se značajno doprinosi razvoju općine Kiseljak ili pojedinih njenih dijelova.

 

II

 

Javna priznanja Općine Kiseljak su:

 • ona koja dodjeljuje Općinsko vijeće Kiseljak
 • Priznanje Počasni građanin Općine Kiseljak
 • Plaketa Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu Plaketa)

 

–   ona koja dodjeljuje načelnik općine Kiseljak

 1. Povelja Općine Kiseljak (u daljnjem tekstu: Povelja)
 2. Zahvalnice i diplome

 

III

 

KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH  PRIZNANJA

 

 • Počasni građanin Općine Kiseljak je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine i stranim državljanima.
  Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju Općine, unaprjeđenju međunarodne suradnje i očuvanju mira u zemlji i inozemstvu.

Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji Općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima.

 1. Kriteriji za dodjelu plakete su:

–  natprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i rezultati u racionalizaciji,    pronalascima i izumima,

–  naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokracije, tolerancije, zaštite ljudskih prava i

sloboda,

–  mjerljiv doprinos unapređenja uvjeta života u mjesnoj zajednici,

–  naročit doprinos u ostvarenju zaštite u radu i zaštite okoliša,

–  općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (gospodarstva,društvenih

djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruzi građana i s1.),

–  naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davatelji krvi, poznati

humanisti i s1.) i

–  mjerljiv doprinos u spašavanju ljudskih života i imovine.

 

 1. Kriteriji za dodjelu Povelje su:

–  najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području

djelovanja (u oblasti znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta,

zdravstva, socijalne zaštite, zaštite okoliša i drugim oblastima),

–  objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena

ostvarenja i rezultati,

–  izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanju demokracije i zaštite temeljnih

prava i sloboda čovjeka, koja su proklamirana međunarodnim konvencijama, Ustavom i

zakonima,

–  izuzetan doprinos unaprjeđenju uvjeta života u općini Kiseljak,

–  transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije  i promocije vrijednosti Općine Kiseljak i   Bosne i Hercegovine,

–  javno objavljeni podatci ili rezultati za doprinos razvoju lokalne i šire zajednice, kao i javno

objavljeni podatci ili rezultati o pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada

i ekonomičnost,

– općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz određene oblasti, odnosno uspješnog

gospodarskog društva, ustanove, udruge  građana i drugog pravnog subjekta,

– javno objavljeni ili službeno pribavljeni podaci o sudjelovanju u spašavanju ljudskih života

i imovine.

 

                                                             

 1. Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

– objavljeni i općepoznati osobni ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili skupine

građana iz općine Kiseljak, kao i pravnih lica koja rade i djeluju na području općine

Kiseljak,

– objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili pothvat.

 

 

IV

 

Pravo na podnošenje inicijative za dodjelu Javnih priznanja imaju – sukladno Odluci o javnim priznanjima Općine Kiseljak:

vijećnici i klubovi vijećnika,

Općinski načelnik,

tijela mjesne samouprave,

tijela državne vlasti,

ustanove, gospodarska društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke

stranke, nevladine organizacije i druge pravne i fizičke osobe.

Samoinicijativa za dodjelu Javnih priznanja nije dopuštena

 

V

 

Prijedlog se podnosi u pisanoj formi i treba sadržavati:

 • Ime, prezime, adresu ili naziv predlagatelja
 • ime, prezime, adresu i biografiju kandidata pojedinca, odnosno naziv organizacije
 • obrazloženje s relevantnim podatcima,
 • raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja
 • vrstu priznanja za koja se isti predlažu

 

VI

 

ROK ZA DOSTAVU  PRIJEDLOGA JE DO 12. lipnja 2020. GODINE, DO 15 SATI.

Javni poziv se objavljuje u lokalnim medijima općine Kiseljak, na web stranici Općine Kiseljak (www.opcina-kiseljak.org.) i na oglasnoj ploči Općine Kiseljak.

Nepotpuni i neblagovremeni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

Podnositelj prijedloga moralno i materijalno odgovara za točnost podataka navedenih u prijedlogu.

Prijedloge uputiti na adresu:

OPĆINA KISELJAK

Općinsko vijeće

Povjerenstvo za izbor i imenovanje

S naznakom «Prijedlog za dodjelu javnih priznanja» – ne otvarati

Ulica Bana Josipa Jelačića 41, Kiseljak

Prijedlozi se mogu uputiti putem pošte ili predati neposredno na pisarnici Općine Kiseljak.

Više informacija putem telefona 030/877-804

Novum.ba

Vezano: