Novi Travnik:Produžen rok za predaju prijedloga projekata za OCD/NVO

Općina Novi Travnik produžila je rok za predaju prijedloga projekata na JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA.Smjernice za podnosioce prijedloga – organizacije civilnog društva (OCD) u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga na području Općine Novi Travnik možete kao i svu potrebnu dokumentaciju i formulare preuzeti na ont.gov.ba

Opći cilj prijedloga projekata koji se mogu predati u okviru ovog poziva je jačanje partnerstva između organizacija civilnog društva i lokalnih organa vlasti izgradnjom svijesti o koristi međusobne saradnje i podsticanju održivog dijaloga, a s ciljem pružanja boljih usluga lokalnoj zajednici.

Prioritetne oblasti, na području općine Novi Travnik, su sljedeće:
-Obrazovanje (projekti koji imaju za cilj organizovanje radionica edukativnog sadržaja i projekti saradnje među školama kroz zajedničke aktivnosti učenika)
-Kultura (projekti organizovanja manifestacija kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera, projekti očuvanja kulturne baštine i zaštite spomenika kulture,projekti obilježavanja značajnih datuma)
-Sport (projekti podrške sportskim manifestacijama u cilju unapređenja sporta u lokalnoj zajednici)
-Mladi (projekti neformalne edukacije mladih,projekti prevencije ovisnosti,maloljetničkog nasilja,delikvencije i nasilja u porodici, projekti podrške izradi publikacija za mlade informativnog karaktera-o subjektima koji dodjeljuju stipendije, izboru obrazovanja, projekti koji imaju za cilj povećanje omladinskog aktivizma)
-Zaštita okoline (projekti edukacije i podizanja svijesti o potrebi zaštite okoline, projekti zaštite i unapređenja životne sredine)

Finansijska sredstva bit će dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji će projekti doprinijeti rješavanju jednog ili više prioriteta, a koji zadovoljavaju i kvalitetom i ispunjavaju ostale uslove. Visina grantova dodijeljenih u okviru ovog poziva mora biti maksimalnog iznosa do 5.000 KM.

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Novi Travnik može se preuzeti lično na sljedećoj adresi: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik ili u elektronskoj formi na web adresi Općine Novi Travnik : www.ont.gov.ba.

Ispunjena aplikacija sa svom zahtjevanom dokumentacijom mora se dostaviti u tri (3) seta dokumentacije u štampanom obliku i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, sa naznakom javnog poziva na adresi: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik. Rok za predaju aplikacija pomjeren je sa prvobitnog 04.maja na 25. maja ove godine.

Novum.ba

Vezano: