Usvojena konačna rang lista, Općina Donji Vakuf stipendira 109 studenata!

Nakon pauze u radu zbog pandemije koronavira, danas je u sali zgrade Općine Donji Vakuf održana 27.sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf.

Naser Rujanac, predsjedavajući Općinskog vijeća kazao je na početku sjednice da je Kolegij Općinskog vijeća na ranije održanom sastanku donio odluku da se vijećnici odreknu dnevnice, a novac će biti uplaćen za liječenje malodobne Sare Tutkur iz Donjeg Vakufa.

Jednoglasnu podršku vijećanika dobio je prijedlog operativnog budžetskog kalendara za izradu i donošenje budžeta za 2021.godinu i finansijskog plana za period od 2020.do 2023.godine.

Općinski vijećnici jednoglasno su usvojili i odluku o privremenom oslobađanju plaćanja komunalne naknade, naknade za zauzimanje javnih površina i naknada za zakup zemljišta kojom se poslovni subjekti, a čije je poslovanje i rad onemogućeno pojavom koronavirusa i naredbama nadležnih organa, oslobađaju plaćanja komunalnih naknada za period od 6 mjeseci za 2020.godinu, pod uvjetom da su izmirili sve obaveze prema Općini Donji Vakuf zaključno s 31.decembrom 2019.godine.

Usvojena je konačna lista studenata aplikanata za akademsku 2019/2020 godinu uz zaključak da se stipendiraju svi studenti aplikanti koji ispunjavaju uvjete, a sredstva će biti obezbijeđena rebalansom budžeta.

Naime, Odlukom o stipendiranju studenata općine Donji Vakuf za 2019/2020 predviđeno je stipendiranje 100 studenata. Međutim, vijećnici Općine Donji Vakuf bili su jednoglasni u odluci da se ove godine stipendira i ostalih 9 studenata koji su se prijavili na konkurs, a ispunjavaju potrebne uvjete.

Vijećnici su usvojili Izvještaje o radu JU Centar za kulturu, informisanje i sport Donji Vakuf, JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf, JU Dječiji vrtić Donji Vakuf, JU Apoteka Donji Vakuf, JKP Gradina Donji Vakuf, Vatrogasnog društva Donji Vakuf, kao i Izvještaje o radu Komisije za izbor i priznanja i Komisije za statut i propise.

Usvojeno je i rješenje o imenovanju Općinskog pravobranioca Zajedničkog općinskog pravobranilaštva Općina Bugojno, Donji Vakuf i Gornji Vakuf-Uskoplje kao i očitovanje po pitanju imenovanja.

Na današnjoj sjednici, općinski vijećnici primili su k znanju i Informaciju o stanju bezbjednosti, ljudi i imovine, javnog reda i mira te bezbjednosti saobraćaja za 2019., Informaciju o stanju korištenja javnih površina i poslovnih prostorija u vlasništvu Općine Donji Vakuf, Informaciju o radu i funkcionisanju mjesnih zajednica za 2019.,kao i Informaciju o o realizaciji Programa rada i zaključaka Općinskog vijeća za period januar-mart 2020.godine.

Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Donji Vakuf za period od 01.01. do 31.12.2019. kao i Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Donji Vakuf za period od 01.01.do 31.03.2020. takođe su dobili potrebnu većinu vijećnika.

Akt JU Centar za socijalni rad Donji Vakuf koji je sadržavao Odluku o izmjenama i dopunama Pravila JU Centar za socijalni radi i Pravilnik o radu i plaćama i naknadama plaća JU Centar za socijalni rad DOnji Vakuf nije dobio potrebnu većinu vijećnika.

Novum.ba/radiodonjivakuf.com.ba

Vezano: