Javni konkurs za izbor policijskih službenika u činu 'policajac' i u činu 'mlađi inspektor' u FUP

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.: 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), člana 3. i 5. Pravilnika o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, broj 09-8822 od 11.08.2016. godine, Odluke o popuni upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u početne činove u Federalnoj upravi policije putem Javnog konkursa, broj: 09-19/1-30-2-279 od 19.05.2020. godine i broj: 09-19/1-30-2-279/20 od 28.05.2020. godine i Rješenja o formiranju Komisije za izbor, broj: 09-19/1-30-2-290 od 21.05.2020. godine i broj: 09-19/1-30-2-290/20 od 28.05.2020. godine, Komisija za izbor raspisuje:

JAVNI KONKURS

za izbor policijskih službenika u činu „policajac“ i u činu „mlađi inspektor“

 u Federalnoj upravi policije

I

(Broj slobodnih radnih mjesta)

Federalna uprava policije vrši prijem 88 policijskih službenika i to:

 • u činu «policajac»  80 izvršilaca, i to:

SEKTOR UNIFORMIRANE POLICIJE – 40 izvršilaca,

SPECIJALNA POLICIJSKA JEDINICA  – 40 izvršilaca,

 •  u činu „mlađi inspektor“  8izvršilaca,u okviru slijedećih organizacionih jedinica:

TERENSKI URED MOSTAR ZA PODRUČJE HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA, ZAPADNOHERCEGOVAČKOG KANTONA, KANTONA 10 I UNSKO-SANSKOG KANTONA

 • Detašman Mostar za područje Hercegovačko-neretvanskog kantona i Zapadnohercegovačkog kantona – 1 izvršilac
 • Detašman Livno za područje Kantona 10 Livno – 1 izvršilac
 • Detašman Bihać za područje Unsko-sanskog kantona – 3 izvršioca.

               TERENSKI URED TUZLA ZA PODRUČJE TUZLANSKOG I POSAVSKOG

                KANTONA – 3 izvršioca.

II

(Opći i posebni uslovi za zapošljavanje)

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika  shodno članu 46. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, kandidati moraju ispunjavati sljedeće:

Opći uslovi:

 1. državljanstvo Bosne i Hercegovine,
 2. starosna dob između 18 i 35 godina života,
 3. najmanje IV stepen školske spreme za čin policajac, a najmanje VI stepen školske spreme za čin mlađi inspektor,
 4. ljekarsko uvjerenje ne starije od tri mjeseca, kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad,
 5. da nije otpušten/a iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini, kao rezultat disciplinske sankcije,
 6. da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivična djela protiv sigurnosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom,
 7. da nije optužen/a od Međunarodnog krivičnog Tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio/la pojaviti pred Tribunalom.

Shodno članu 133. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, osobe kojima je UN/IPTF odbio certifikaciju mogu se prijaviti na Javni konkurs  i  izuzimaju se iz primjene kriterija koji se odnose na starosnu dob kandidata, tačka b) člana 46. Zakona o policijskim službenicma Federacije Bosne i Hercegovine.

Iste su dužne u pisanoj formi iznijeti razloge odbijanja certifikacije te dostaviti primjerak relevantnog dokumenta UN/IPTF kojim se potvrđuje odbijanje certifikacije.

      Posebni uslovi:

 1. da ima važeću vozačku dozvolu „B“ kategorije, izdatu u BiH (original ili ovjerena fco potvrde o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije, ukoliko vozačka dozvola nije izdata),
 2. da položi test općeg znanja i pisani rad,
 3. da ispunjava fizičke sposobnosti,
 4. da ispunjava zdravstvene sposobnosti,
 5. da ispunjava psihološke sposobnosti,
 6. da položi i drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.

III

(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati dostavljaju sljedeće dokumente:

 1. dokaz o državljanstvu BiH – Uvjerenje o državljanstvu BiH u originalu ili ovjerenoj fco, ne starije od 6 mjeseci.
 2. izvod iz matične knjige rođenih u originalu ili ovjerenoj fco.
 3. dokaz o završenom IV stepenu školske spreme za čin policajac, a najmanje VI stepenu školske spreme za čin mlađi inspektor (ovjerena fco diplome ne starija od 3 mjeseca, a nostrificirana diploma ukoliko škola nije završena u Bosni i Hercegovini).
 4. izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne službe. Navedena izjava je obavezna za sve kandidate.
 5. izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX. stav 1. Ustava BiH.
 6. ovjerena fco vozačke dozvole za upravljanje vozilima „B“ kategorije, (original ili ovjerena fco potvrde o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije, ukoliko vozačka dozvola nije izdata).
 7. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda (ne starije od tri mjeseca).

Prijava na konkurs sa potrebnim dokumentima obavezno se podnosi na posebnom prijavnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Federalne uprave policije ili u Pisarnici FUP-a, u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Navedeni prijavni obrazac mora biti svojeručno potpisan od strane osobe koja se prijavljuje.

Kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju obavezno u zatvorenoj koverti, neposredno predajom na Pisarnicu Federalne uprave policije ili preporučenom poštom na adresu Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova – Federalno ministarstvo unutarnjih poslova, Federalna uprava policije, ul. Mehmeda Spahe broj 7, 71000 Sarajevo, uz obaveznu naznaku za: „Komisija za izbor policijskih službenika za čin „policajac“ i čin „mlađi inspektor“ u Federalnoj upravi policije“.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije, koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. Izjave kandidata, navedene pod tačkom 4. i 5., moraju biti potpune, u skladu sa tekstom konkursa. Dostavljena dokumentacija se ne vraća kandidatima. Kandidati ne trebaju dostavljati dokumentaciju koja nije tražena konkursom (kursevi, doškolovanja i sl.)

Napomena:

Komisija će za opći uvjet koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz čl. 46. stav 1. tačka g) Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH, utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili sva testiranja i koji su predloženi za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Ljekarsko uvjerenje, kao opći uvjet, odnosno potvrdu zdravstvene sposobnosti priložit će kandidati koji su predloženi za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta i isti snose troškove ljekarskog pregleda. Ljekarski pregled će se obavezno izvršiti u Javnoj ustanovi Zavod za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a Kantona Sarajevo.

Prilikom odabira kandidata rukovodilac Federalne uprave policije će se rukovoditi i odredbama člana 4. Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine, kojim je propisano da: „Struktura policijskih službenika u policijskom organu odražava nacionalnu strukturu stanovništva FBiH prema popisu stanovništva iz 1991. godine“ i člana 11. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 81/14).

Nijedna prijava neće biti izuzeta iz razmatranja na osnovu pola, rase, boje kože, jezika, religije, političkog ili drugog ubjeđenja, nacionalnog ili socijalnog porijekla, pripadnosti nacionalnim manjinama, imovine, rođenja ili drugog statusa kandidata.

IV

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opće i posebne uslove, imaju pravo pristupa testiranju, koje u skladu sa članom 51. Zakona o policijskim službenicima Federacije BiH uključuje sljedeće:

 1. test općeg znanja, uključujući pisani rad,
 2. test fizičke sposobnosti,
 3. ljekarski pregled,
 4. psihološki pregled, uključujući test i razgovor,
 5. drugi test koji policijski organ smatra potrebnim ili opravdanim.

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova, testovi iz tačke a) i b) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije na testovima pod c) i d), isključuje se iz daljeg procesa odabira (nakon svakog pojedinačnog testa sukcesivno).

Test općeg znanja za čin „policajac“ obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti:

 • Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/14),
 • Zakona o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18), i
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/98).

Test općeg znanja za čin „mlađi inspktor“ obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti:

 • Ustavno uređenje Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine,
 • Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/14),
 • Zakon o policijskim službenicima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.: 27/05, 70/08, 44/11 i 13/18),
 • Zakon o upravnom postupku  („Službene novine Federacije BiH“, br.: 2/98 i 48/99),
 • Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05),
 • Zakon o radu (“Službene novine Federacije BiH“, br.: 26/16 i 89/18),
 • Krivični zakon BiH (“Službeni glasnik BiH“, br.: 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07, 08/10, 47/14, 22/15, 40/15 i 35/18),
 • Krivični zakon FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 6/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14, 46/16 i 75/17),
 • Zakon o krivičnom postupku FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 12/10, 8/13 i 59/14),
 • Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“, broj: 20/98).

Kompletna procedura provjere kandidata vršit će se u skladu sa Pravilnikom o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika, Kriterijima o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti i Poslovniku o radu Komisije za izbor policijskih službenika u činu „policajac“ i u činu „mlađi inspektor“ u Federalnoj upravi policije, a koji će biti objavljeni na službenim stranicama Federalne uprave policije (www.fup.gov.ba).

Zdravstvenu sposobnost kandidata, kao sastavni dio testa, ocijenit će mjerodavna zdravstvena ustanova.

O vremenu i mjestu provjere testa općeg znanja, kandidati koji ispunjavaju opće uvjete i koji prilože svu potrebnu validnu dokumentaciju, bit će naknadno obaviješteni putem telefona,  oglasne ploče u sjedištu, ili web stranice Federalne uprave policije.

Za provjeru fizičke sposobnosti i ljekarski pregled kandidati će biti pozvani samo putem web stranice Federalne uprave policije i oglasne ploče u sjedištu, prema dodijeljenim šiframa za svakog kandidata.

Kandidati su dužni postupati u skladu s navedenim obavijestima Komisije, jer u slučaju nepostupanja po pomenutim obavijestima smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni konkurs.

Komisija za izbor će na oglasnoj ploči i web stranici Federalne Uprave policije objaviti Pravilnik o načinu i rasporedu testiranja kandidata i sistemu bodovanja u procesu odabira policijskih službenika i Kriterije o metodu, načinu i sistemu bodovanja, testiranja kandidata i provjera fizičke sposobnosti.

U slučaju da u dostavljenim podacima postoje određene nejasnoće koje dovode Komisiju za izbor u dilemu oko ispunjavanja nekih propisanih općih i posebnih uvjeta ovog konkursa, Komisija za izbor zadržava pravo da službenim putem zatraži o tome odgovarajuće pojašnjenje ili mišljenje od nadležnog organa, kao i dostavu odgovarajućih akata kao dokaza. Ispunjavanje uvjeta utvrđenih ovim konkursom računa se danom predaje prijave kandidata.

V

(Trajanje obuke i probnog rada)

Osnovna obuka za kadete u činu policajac traje 8 mjeseci na Policijskoj akademiji FMUP-a, dok za kadete u činu mlađi inspektor osnovna obuka traje 6 mjeseci, a po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje ukupno 12 mjeseci. Nakon uspješno završene obuke kandidati će biti raspoređeni u organizacione jedinice Federalne uprave policije na radna mjesta raspisana u konkursu.

      KOMISIJA ZA IZBOR

PRIJAVNI OBRAZACPreuzmi

KRITERIJ – PROVJERA FIZICKE SPOSOBNOSTIPreuzmi

PRAVILNIK TESTIRANJE KANDIDATAPreuzmi

Novum.ba

Vezano: