Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

Služba za zajedničke poslove objavila je Javni oglas za prijem namještenika u radni odnos

U oglasu se navodi da se trža portir i spremačica. U nastavku donosimo kompletan tekst Javnog oglasa:

1. Referent vratar – portir u Službi za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB

na neodređeno radno vrijeme 1 izvršilac

2. Pomoćni radnik-spremačica u Službi za zajedničke poslove

Vlade SBK/KSB na određeno radno vrijeme do povratka zaposlenice sa bolovanja 1 izvršilac.

Kandidati koji se prijave na Javni oglas za prijem u radni odnos na navedena radna mjesta moraju ispunjavati opće i posebne uslove:

Opći uslovi:

- da je državljanin Bosne i Hercegovine

- da je punoljetan /a

- da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta

- da ima vrstu i stepen stručne spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji Službe zajedničkih poslova Vlade SBK / KSB,

- da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

- da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1, Ustava Bosne i Hercegovine

1. Posebni uslovi referent vratar – portir

- SSS, (treći stepen) elektro- mehaničar, mašinbravar ili srodna zanimanja

- najmanje 6 mjeseci staža nakon sticanja SSS.

Opis poslova:

- poslove i zadatke na prijavnici

- davanje informacija i uputa strankama i slanje stranaka u urede

- skrbljenje o ulasku stranaka u zgradu u vremenu određenom za prijem stranaka i vođenje evidencije o ulascima,

- osiguranje reda i mira tokom prijema stranaka

- vođenje evidencije službenika tijela uprave o ulascima i izlascima za vrijeme radnog vremena.

- Obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu obuhvaćeni odredbama alineje 1-5. ovog člana, po nalogu rukovodioca Službe.

2. Posebni uslovi pomoćni radnik- spremačice

- završena osnovna škola

Opis poslova:

- održavanje čistoće ureda, namještaja, staklenih površina,hodnika,stubišta, pred ulaza i WC-a

- mjenjanje i postavljanje zavjesa i održavanje čistoće u zgradi

- staranje o inventaru u uredima i objektima

- obavljanje i drugih poslova koji spadaju u djelokrug navedenog radnog mjesta, a nisu

obuhvaćeni odredbama alineja od 1-3, po nalogu rukovodioca Službe.

Uz prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom, kontakt podacima ( adresa i broj telefona) sa naznakom pozicije na koju se prijavljuje, kandidati su dužni podnijeti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci )

- izvod iz matične knjige rođenih ( ne starije od šest mjeseci)

- svjedočanstvo o školskoj spremi

- uvjerenje/ potvrda o radnom stažu izdato od poslodavca ili PIO/MIO ( za poziciju 1.)

- ovjerenu izjavu da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja Javnog oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini

- ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1.

Ustava Bosne i Hercegovine

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti dokaze o zdravstvenoj sposobnosti prije početka zasnivanja radnog odnosa.

Prijave na javni oglas sa traženom dokumentacijom predati na protokol Vlade SBK/KSB, ili poštom preporučeno na adresu :

Služba za zajedničke poslove Vlade SBK/KSB.

Ul. Stanična 43. Travnik 72 270 (sa naznakom „ Prijava na oglas za prijem namještenika“ -

NE OTVARATI).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Novum.ba/sbk-ksb.gov.ba/

Vezano: