JU Dom zdravlja Kiseljak-Javni konkurs za prijem u radni odnos

Na temelju članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (Službene novine KSB broj: 7/19), te članka 22. Statuta, ravnatelj JU Dom zdravlja Kiseljak, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 

 1. Tajnik Doma zdravlja ……………. 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme sa probnim radom od 6 mjeseci

Opis poslova:

 • planira, programira, organizira, raspoređuje, preraspoređuje i vrši nadzor na radom sektora pravnih, kadrovskih i općih poslova;
 • organizira radne sastanke sa srednjim, nižim, višim i visokim osobljem koji su mu podređeni;
 • predlaže Ravnatelju Doma zdravlja pokretanje disciplinskog postupka protiv svih zaposlenika koji su mu podređeni;
 • poduzima u dogovoru sa šefovima odjela i službi mjere za uklanjanje nedostataka u radu i unapređenje rada;
 • prati kretanje informacijskih tijekova u svom domenu, analiziranje postojećeg stanja i predlaganje mogućih rješenja za unapređenje timskog rada i drugih nemedicinskih usluga;
 • prati zakonske i pravne propise i priprema njihovu ispravnu primjenu;
 • sudjeluje u izradi organizacijskih, stručnih i metodoloških naputaka za rad;
 • radi na analitičkoj procjeni rada i evaluaciji rezultata zaposlenika koji su mu podređeni;
 • surađuje sa šefovima službi, odjela i liječnicima ordinariusima u provođenju cjelokupne nemedicinske aktivnosti i organizaciji procesa rada;
 • vrši nadzor o prisustvu i nad urednim izvršavanjem radnih obaveza zaposlenika koji su mu podređeni;
 • kontrolira pravovremene dolaske i odlaske sa posla, provjerava odsustva sa mjesta rada tijekom radnog vremena u smjeni, evidentira izostanke sa posla uz radnu listu-šihtaricu zaposlenika koji su mu podređeni i koje koordinira;
 • izdavanje uputstava i naloga podređenim zaposlenicima;
 • kontrola provođenja realizacije plana zdravstvene njege;
 • kontrola poštovanja iz područja radnih odnosa, zaštite na radu, protivpožarne zaštite, kancelarijskog poslovanja, zdravstvene zaštite, investiranja, javnih nabava i slično, te stara se o njihovoj pravilnoj primjeni;
 • stara se o pravilnom poslovanju i radu administrativnih djelatnika koji rade na općim, personalnim i kancelarijskim poslovima;
 • izrađuje nacrte odluka i rješenja koje donosi Ravnatelj i Upravno vijeće;
 • izrađuje nacrte ugovora o radu i sporazuma iz radnih odnosa;
 • pomaže u radu povjerenstva za izradu normativnih akata Doma zdravlja;
 • vrši sve poslove iz upravno-pravne djelatnosti Doma zdravlja;
 • stara se o izvršavanju odluka Upravnog vijeća, drugih organa i inspekcijskih naloga;
 • brine se za uredno vođenje, držanje i čuvanje administrativne dokumentacije, te kontrolira pravilno vođenje, držanje i čuvanje medicinske dokumentacije;
 • radi na pripremanju sjednica Upravnog vijeća i povjerenstava;
 • prima stranke, daje potrebne naputke i pravna tumačenja zakonskih propisa;
 • pruža pravnu pomoć zaposlenicima u vezi njihovih prava i obaveza iz radnog odnosa;
 • prima službenu poštu i prosljeđuje je Ravnatelju na signiranje;
 • čuva štambilje i pečate menadžmenta Doma zdravlja i brine o njihovoj upotrebi;
 • predlaže izradu i zadužuje pečate za pojedine ambulante i odjele te područne ambulante;
 • obavlja sve poslove vezane za javne nabave: izrada plana javnih nabava kao i izmjena i dopuna plana nabava, istraživanje tržišta, pokretanje postupaka javnih nabava, izrada tenderske dokumentacije, javno otvaranje ponuda, izrada zapisnika u skladu sa tokom nabava,priprema poziva za dostavljanje ponuda, komunikacija sa ponuđačima, izrada odluka i ugovora o javnoj nabavi, praćenje realizacije ugovora, priprema odgovore po pravnim lijekovima u postupcima javnih nabava, vrši objavu svih vrsta obavještenja na portalu Agencije za javne nabave i web stranici, izvještavanje o provedenim postupcima javnih nabava,  arhiviranje dokumentacije i slično;
 • povezivanje strategije ugovornog organa preko planiranja nabava i izbora pojedinačnih strategija nabava;
 • objedinjavanje potreba ugovornog organa i izrada godišnjeg plana javni nabava;
 • koordiniranje svim aktivnostima vezanim za planiranje nabava u ugovornom organu;
 • sprovođenje analize internih zahtjeva i utvrđivanje potreba za nabavom;
 • ispitivanje tržišta;
 • učestvovanje i koordinacija u pripremi tenderske dokumentacije;
 • učestvovanje u svojstvu člana u komisijama za javne nabave;
 • pomaže komisijama za nabave pri korespodenciji sa ponuđačima;
 • dostavljanje tenderske dokumentacije na način propisan za konkretni postupak javne nabave;
 • učestvuje u pripremi pojašnjenja tenderske dokumentacije, zajedno sa stručnim licima;
 • priprema i pomaže u radu prilikom pripreme i izrade odluka i ugovora u formi propisanoj zakonom;
 • priprema odgovor po pravim lijekovima nakon što komisija za javne nabave dostavi svoje izjašnjenje;
 • koordinira svi aktivnostima vezanim za praćenje i implementaciju ugovora koji je sklopio ugovorni organ;
 • drugi poslovi i zadaci vezani za provođenje postupka javne nabave;
 • obavlja i druge poslove iz djelokruga svoga rada na zahtjev Ravnatelja i drugih stranaka kada je to opravdano.

 

Opći uvjeti za radno mjesto 1:

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • Da je stariji od 18 godina,
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje.

 

Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete i to:

 

 • VSS -VII stepen, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova, pravne struke.
 • Najmanje 5 (pet) godine radnog staža u struci nakon završene visoke stručne spreme.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene preslike):

 1. Kraću potpisanu biografiju sa kontakt telefonom,
 2. Diploma o završenom pravnom fakultetu,
 3. Potvrda o radnom stažu u struci,
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Izvod iz matične knjige rođenih,
 6. Prijava o prebivalištu (CIPS) (ne starije od 6 mjeseci).

 

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena preslika),
 2. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena preslika)

 

Kandidati koji po posebnom zakonu imaju prioritet u zapošljavanju uz prijavu trebaju dostaviti i odgovarajuće dokumente (uvjerenja, potvrde) kojim to dokazuju, te se pozvati na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 

Literatura za ispit i intervju:

 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje ispita po konkursu, prema stručnoj spremi kandidata iz ove pozicije iz ovog konkursa su:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH
 • Zakon o radu FBiH
 • Zakon o javnim nabavama.

 

Mjesto rada: Kiseljak, Grada Zaprešića 1.

Radno vrijeme: redovito radno vrijeme.

 

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

 

Kontakt za dodatne informacije: 030/879-015 ili e-mail: ju.dom.zdravlja.kiseljak@gmail.com

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja će proći testiranje sukladno članku 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (Službene novine KSB broj: 7/19).

 

O datumu, mjestu pristupanja intervjua odnosno polaganja pismenog i usmenog ispita, kandidat će biti obaviješten telefonom ili putem e-mail-a. Imena kandidata se ne objavljuju.

 

JU Dom zdravlja Kiseljak nije u obavezi vratiti dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Obavezno na koverti naznačiti radno mjesto za koje se aplicira.

 

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uvjeta traženih Javnim natječajem dostaviti u zatvorenoj kuverti, osobno ili putem pošte na adresu:

JU Dom zdravlja Kiseljak, Ul. Grada Zaprešića br.1, 71 250 Kiseljak, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ“ ZA RADNO MJESTO TAJNIK DOMA ZDRAVLJA

 

 1. Spremačica/čistačica (NSS)……… 1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme,  s probnim radom od 3 mjeseca.

 

Opis poslova:

Opći uvjeti za radno mjesto 3:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova za koje se prijavljuje.

 

Potrebna dokumentacija:

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju (originali ili ovjerene preslike):

 1. Kraću potpisanu biografiju sa kontakt telefonom,
 2. Potvrdu o prebivalištu (CIPS) (ne starije od 6 mjeseci)
 3. Diplomu o završenoj osnovnoj školi
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (ne starije od 6 mjeseci)
 5. Uvjerenje o državljanstvu.

 

Kandidat koji bude izabran, naknadno će dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 1. Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena preslika),
 2. Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti (ne starije od 3 mjeseca, original ili ovjerena preslika),

 

Mjesto rada: Kiseljak, Grada Zaprešića 1.

Radno vrijeme: redovno radno vrijeme.

 

Natječaj je otvoren 8 (osam) dana od dana objave.

Kontakt za dodatne informacije, telefon: 030/879-015 ili e-mail: ju.dom.zdravlja.kiseljak@gmail.com.

 

Svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog natječaja će proći testiranje sukladno članku 8. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru KSB (Službene novine KSB broj: 7/19).

JU Dom zdravlja Kiseljak nije u obavezi vratiti dokumentaciju koja se prilaže uz prijavu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uvjeta traženih Javnim natječajem dostaviti u zatvorenoj koverti, osobno ili putem pošte na adresu:

JU Dom zdravlja Kiseljak, Ul. Grada Zaprešića br.1, 71 250 Kiseljak, s naznakom „NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ“ ZA RADNO MJESTO SPREMAČICA/ČISTAČICA.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Poslovnik o radu komisije će biti objavljen na oglasnoj tabli JU Dom zdravlja Kiseljak, u roku od 8 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijava za javni natječaj.

R  a  v  n  a  t  e  l  j

Dr. Nino Baban

Dostaviti:

 1. Web stranica općine Kiseljak
 2. Oslobođenje
 3. Služba za zapošljavanje KSB
 4. Oglasna ploča
 1. A/A

 

Novum.ba

Vezano: