Novi Travnik: Javni poziv za učestvovanje u radu Komisije za tehnički pregled građevina

Služba za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i  katastar  Općine Novi Travnik objavljuje Javni poziv svim osobama koje su zainteresirane za učestvovanje u radu  Stručne Komisije za tehnički pregled građevina.

Uz prijavu je potrebno dostaviti i dokaze da lica ispunjavaju zakonom propisane uslove za učestvovanje u istom i to:

  • Da su diplomirani inžinjeri ili magistri sa završenim drugim ciklusom bolonjskog sustava obrazovanja,sa minimalno pet godina radnog iskustva iz određenih oblasti (arhitektura,građevina,strojarstvo,elektro instalacije,geodezija,promet,vodovod i kanalizacija,zaštita od požara,zaštita na radu,zaštita okoliša,sanitana oblast i druge tehničke struke)
  • Da imaju položen stručni ispit.
  • Dokaz o radnom iskustvu u struci

Dokazi o ispunjavanju nnavedenih uslova treba da budu u orginalu ili ovjerenoj kopiji.

Uz prijavu potrebno je navesti tačnu  adresu i broj telefona.

Napomena: Osobe koje su se ranije prijavile na javni poziv za učestvovanje u radu Komisije za tehnički pregled  građevina ne moraju dostavljati kompletnu dokumentaciju,nego samo prijavu  na javni poziv.

Javni poziv je otvoren od 01.10.2019. do 16.10.2019.godine

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „ Za učestvovanje u radu Komisije za tehnički pregled građevina“,te ih sa potrebnim dokazima mogu predati na info centar  Općine  Novi Travnik,svaki radni dan od 7,30-16,00 sati, ili putem pošte.

Sve nepotpune i neblagovrmene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Služba za urbanizam,imovinsko-pravne polsove i katastar pregledat će primljene prijave te na osnovu njih napraviti popis stručnih osoba koje ispunjavaju gore navedene uslove za obavljanje tehničkih pregleda građevina.

Popis stručnih osoba koji ispunjavaju uslove za obavljanje  tehničkih pregleda građevina,biti će objavljen na oglasnoj  ploči Općine Novi Travnik.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti svaki  radni dan u Službi za urbanizam,imovinsko-pravne poslove i katastar,u centru za dozvole Općine Novi Travnik.

Novum.ba

Vezano: