NOVI TRAVNIK: Dostavljanje informacija Operativnom Centru

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća( „Službene novine FBiH", broj 39/03; 22/06 i 43/10) propisana je obaveza organa vlasti, javnih i drugih preduzeća, građana i udruženja građana da Operativnom centru civilne zaštite dostavljaju sve podatke koji se odnose na pojave i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno na posljedice koje su nastale djelovanjem prirodnih i drugih nesreća, a koje u okviru svoje redovne djelatnosti primijete ili saznaju.

Davaoci informacija, građani i udruženja građana, dužni su Operativnom centru dostavljati sve podatke, koji se odnose na pojave i opasnosti koje mogu dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, odnosno na posljedice koje su nastale djelovanjem sljedećih prirodnih i drugih nesreća, i to: potresa; poplava; požara; klizanja tla i snježnih lavina i nanosa; nagomilavanja leda na vodotocima i komunikacijama; udara groma, jakih vjetrova, guste magle, jakih mrazeva, velikih vrućina i suša; saobraćajnih udesa u željezničkom, cestovnom,riječnom i zračnom saobraćaju; eksplozija, rušenja i drugih nesreća u rudnicima; ispuštanja ili prosipanja štetnih i otrovnih materija; zagađenosti riječnih tokova, zemljišta i okoliša; rušenja i prelijevanja brana na hidroakumulacijama; havarija i većih kvarova u industrijskim postrojenjima; zaraznih bolesti kod Ijudi(epidemije); zaraznih bolesti kod životinja (epizootije); zaraznih bolesti kod bilja (epifitije); radijacijsko-hemijsko-biološke kontaminacije; trovanja ljudi hranom ili vodom, oštećenjima električne ili vodovodne mreže, naftovoda; plinovoda, telekomunikacija ili saobraćajne mreže, pronalaženja MES-a i NUS-a i drugih pojava i opasnosti koje svojim djelovanjem mogu ugroziti život i zdravlje ljudi i uništiti materijalna dobra.

Podaci se operativnom centru dostavljaju odmah čim se primijeti ili sazna za opasnost koja može dovesti do nastanka prirodne ili druge nesreće, a kada nastane prirodna ili druga nesreća, dostavljaju se podaci o nastalim posljedicama po život i zdravlje ljudi i mjerama i aktivnostima koje se sprovode na spašavanju ljudi i materijalnih dobara na ugroženim područjima.

Po saznanju navedenih podataka građani i pravna lica dužna su odmah obavijestiti Operativni centar Civilne zaštite na telefon /faks broj 030 525-202 ili na telefon 030 525-333 (Vatrogasno odjeljenje), specijal 123.

Novum.ba

Vezano: