Zakazana konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Gornji Vakuf- Uskoplje

Na osnovu člana 24. i 60. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje ("Sl. glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje", br. 7/13) sazivam 1. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 04. 02. 2021. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj Sali Općine Gornji Vakuf – Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

                    DNEVNI RED:

1. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata vijećnicima V.. saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.
2. Prijedlog Odluke o sastavu VI. saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.
3. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje.
4. Prijedlog Rješenja o razrješenju Predsjednika Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.
5. Prijedlog Rješenja o imenovanju Predsjednika Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.
6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prestanka mandata Seadu Čauševića, Općinskog načelnika Općine Gornji Vakuf-Uskoplje.
7. Prijedlog Zaključka o preuzimanju dužnosti Općinskog načelnika.
8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za budžet, finansije i ekonomska pitanja.
9. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za Statut i propise.
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju Administrativne komisije.
11. Prijedlog Odluke o sastavu Kolegija VI. saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje.
12. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01. 01. do 31. 03. 2021.godine.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
        Goran Batinić, mag.nov

Novum.ba

Vezano: