Konkurs za direktora JU Dom zdravlja Busovača

Na osnovu člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, broj: 46/10 i 75/13), člana 46. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Busovača („Službeni glasnik Općine Busovača“ broj: 1/17), Pravilnika o uslovima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove           („Službene novine F BiH“, broj:      77/17) i Odluke Upravnog odbora o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom zdravlja Busovača, broj: 141/21 od 24.02.2021. Upravni odbor raspisuje

KONKURS

ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA

JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA BUSOVAČA

Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Dom zdravlja Busovača.

Direktor Doma zdravlja u okviru svojih prava i dužnosti :

 1. organizuje rad i rukovodi Domom zdravlja,
 2. zastupa i predstavlja Dom zdravlja prema trećim licima,
 3. odgovoran je za zakonitost rada, rezultate rada i finansijsko poslovanje Doma zdravlja,
 4. predlaže Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je Dom zdravlja osnovan,
 5. izvršava odluke, zaključke i smjernice Upravnog odbora,
 6. odlučuje u prvom stepenu o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa,
 7. odlučuje o potrebi prijema novih zaposlenika saglasno standardima i normativima u zdravstvu i finansijskim mogućnostima Doma zdravlja, a sve uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora, zaključuje ugovore o radu, vrši raspoređivanje zaposlenika na radna mjestau skladu sa Pravilnikom o radu Doma zdravlja, odlučuje o prestanku i otkazu ugovora o radu,
 8. izdaje naloge i upute za rad pojedinih organizacionih jedinica, zaposlenika ili grupe zaposlenika, a radi izvršenja određenih poslova,
 9. podnosi Upravnom odboru pisani izvještaj o finansijskom poslovanju Doma zdravlja,
 10. predlaže Upravnom odboru donošenje sistematizacije poslova, općih akata, planova rada i razvoja Doma zdravlja, utvrđuje i sprovodi planove i rasporede osoblja iz oblasti odbrane,
 11. imenuje i razrješava rukovodioce organizacionih sužbi,
 12. odlučuje o prodaji, kupovini, nabavkama, korištenju kredita, investicijama, donacijama, reprezentaciji, školovanju i edukaciji kadrova i otpisu stalnih sredstava do vrijednosti 6.000,00 KM,
 13. zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u okviru djelatnosti Doma zdravlja,
 14. učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja,
 15. organizuje uvođenje evidencija o imovini, redovnim i vanrednim popisima sredstava i izvora sredstava Doma zdravlja u skladu sa zakonom,
 16. organizuje sprovođenje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, zaštite od eksplozija, zaštite imovine Doma zdravlja, sprovođenje mjera i planova iz oblasti odbrane,
 17. izdaje naloge za isplatu plaće zaposlenicima i isplatu materijalnih obaveza Doma zdravlja,
 18. organizuje sve vrste nabavke, održavanja i pravilnog rukovanja stalnim sredstvima rada,
 19. donosi pojedinačne akte u okviru svoje nadležnosti, a u vezi s obavljanjem registrovane djelatnosti Doma zdravlja,
 20. predsjedava stručnim i savjetodavnim organima Doma zdravlja,
 21. istupa i daje izjave u javnim, pisanim i elektronskim, medijima ispred JU Dom zdravlja,
 22. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i općim aktima Doma zdravlja.

Konkurs možete preuzeti na LINKU

Novum.ba

Vezano: