Općina Bugojno: Poziv na Javnu raspravu o predmetu eksproprijacije nekretnina na lokalitetu „Obilaznica Bugojno“

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINA   BUGOJNO

Općinska služba za urbanizam, građenje, geodetsko-katastarske i

imovinsko-pravne poslove

Broj :05-31-00981-18-20

Bugojno, 23.04.2021.godine

 

PREDMET: Potpuna eksproprijacija nekretnina na lokalitetu „Obilaznica Bugojno“

 

                                                                             J A V N I    O G L A S

 

Zaključkom ove Službe od 23.04.2021.godine određena je za dan 17.05.2021.godine u 12,00 sati usmena raspravau predmetu potpune eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju , na zemljištu označenom kao k.č.br.903/2 k.č.Čaušlije i k.č.br.902/2 k.o.Čaušlije ( po starom premjeru k.č.br.544 SP Bugojno)

Pozivaju se svi zainteresirani da dođu na lice mjesta, te da prisustvuju usmenoj raspravi.

Sve bliže informacije se mogu dobiti u Službi za urbanizam,građenje,geodetsko-katastarske i imovinsko-pravne poslove Općine Bugojno ( soba br.314 ), u vremenu od 8 sati do 15 sati.

Ovaj javni oglas se ima objaviti danom  prijema istoga ( zajedno sa zaključkom o određivanju usmene rasprave ), te kao takav biti objavljen od dana isticanja istog do 17.05.2021.godine

 

Prilog:

-zaključak o određivanju usmene rasprave od 23.04.2021.godine.godine

Novum.ba

Vezano: