Općina Bugojno: Konkurs za dodjelu priznanja općine Bugojno

Na osnovu člana 6. Odluke o priznanjima općine Bugojno („Službene novine Općine Bugojno“, broj:2/08), Komisija za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Bugojno, raspisuje

                                                                                     KONKURS 

                                                             ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE BUGOJNO

 

  1. PRIZNANJA:

 

Povodom 20. maja – Dana općine Bugojno, u 2021. godini dodijelit će se priznanja utvrđena Odlukom o priznanjima Općine Bugojno, i to:

-          Počasni građanin Općine Bugojno,

-          Plaketa Općine Bugojno.

 

A)    POČASNI GRAĐANIN OPĆINE BUGOJNO

 

„Počasni građanin Općine Bugojno je priznanje koje se dodjeljuje građanima Bosne i Hercegovine. Počasnim građaninom proglašava se građanin Bosne i Hercegovine koji se naročito istakao u razvoju općine, unapređenju međunarodne saradnje i očuvanju mira u zemlji i inostranstvu.

 

Počasnim građaninom može se proglasiti i strani državljanin koji je ostvario naročit doprinos razvoju i afirmaciji općine, te razvoju međunarodnih i međuljudskih odnosa na načelima solidarnosti, demokratičnosti, humanosti i tolerancije među ljudima“.

 

B)    PLAKETA OPĆINE BUGOJNO

 

„Plaketa Općine Bugojno dodjeljuje se građanima Bosne i Hercegovine, stranim državljanima, privrednim društvima, ustanovama, udruženjima, vjerskim zajednicama i drugim licima za doprinos razvoju općine Bugojno u oblastima privrede, kulture, obrazovanja, nauke, zdravstva i drugim oblastima života i rada“.

 

  1. KRITERIJI ZA DODJELU PRIZNANJA SU:

 

a)      za fizička lica:

-          da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim naučnim, kulturno – umjetničkim, pedagoškim, sportskim, humanitarnim, privrednim ili drugim javnim radom dali trajni doprinos u razvoju općine Bugojno i ostvarili izuzetne rezultate i trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvoja pojedine oblasti, te dali doprinos afirmaciji i jačanju ugleda općine na području Kantona,F BiH i države BiH, odnosno za doprinos općem napretku i miru u zemlji i svijetu.

b)      za pravna lica:

-          da su u periodu koji prethodi dodjeli priznanja ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate i trajne vrijednosti u ukupnom privrednom, kulturnom, naučnom, sportskom, obrazovnom i društvenom razvitku općine Bugojno i na taj način dale konkretan doprinos sveopćem afirmisanju i ugledu općine.

 

  1. NAČIN PREDLAGANJA

 

Prijedlozi i prijave za dodjelu priznanja trebaju se dostaviti u roku od 8 dana od dana objave,putem pošte preporučeno ili direktno na protokol Općine Bugojno na adresu: Općina Bugojno,Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Bugojno(putem Stručne službe Općinskog vijeća i općinskog načelnika), Ul.307. motorizovane broj 92, 70230 Bugojno, sa naznakom: Konkurs za dodjelu priznanja Općine Bugojno.

 

Inicijative za dodjelu priznanja podnose se u pismenom obliku, a mogu ih podnijeti vijećnici Općinskog vijeća, načelnik, privredna društva, ustanove, udruženja i druge organizacije i zajednice.

U ime pravnih lica i organizacija prijedlog podnosi najviši organ upravljanja, odnosno najviši organ predlagača.

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja, pojedincu (fizičkom licu) obavezno sadrži:

Lične podatke (ime i prezime, jedinstveni matični broj građana, adresu prebivališta i radnog mjesta, mjesto i datum rođenja, najvišu završenu školsku spremu i zvanje, te puni naziv radnog mjesta i poslodavca), kratku biografiju, detaljan opis ukupnog djelovanja i dostignuća u oblastima zbog kojih se predlaže, popis odgovornih dužnosti sa naznakom mandata koje je kandidat obnašao ili obnaša, popis i godine dodjeljivanja drugih javnih priznanja koje je kandidat ranije dobio uz pregledno navedene razloge podnošenja prijedloga.

 

Obrazloženju prijedloga obavezno se prilaže i eventualni popis naučnih, stručnih ili drugih radova sa kopijom naslovne stranice rada i potvrde o autorstvu, odnosno kopije odluka o dodjeli ranije dobivenih javnih priznanja.

 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja pravnim licima obavezno sadrži:

Podatke o predloženom pravnom licu (naziv, registarski broj, adresu, datum osnivanja, djelatnost, lica ovlaštena za zastupanje, broj članova, odnosno broj zaposlenih), prikaz razvoja ukupnog djelovanja rada idostignuća pravnog lica, iscrpan opis dostignuća zbog kojih se pravno lice predlaže sa njihovom ocjenom, tepopis i godine dodjeljivanja javnih priznanja koje je pravno lice primilo u ranijem periodu.

 

Obrazloženju se prilaže kopija odluka o dodjeli javnih priznanja iz ranijeg perioda.   

 

  1. ROK

Prijedlozi i prijave za dodjelu priznanja dostavljaju se od dana objave, putem pošte preporučeno ili direktno na protokol Općine Bugojno,na adresu:

 

Općina Bugojno

Komisiji za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Bugojno

(putem Stručne službe Općinskog vijeća i općinskog načelnika)

Ul. 307. motorizovane brigade broj 92

70230 Bugojno

 

sa naznakom:

„Za Konkurs za dodjelu priznanja Općine Bugojno“

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Novum.ba

Vezano: