Vlada SBK: Sazvana 87. sjednica Vlade SBK

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
87. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 10.6.2021. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1.Zapisnik sa 86. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona - sekretar Vlade
2.Utvrđivanje mišljenja na Nacrt zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
3. Prijedlog Odluke o usvajanju visine boravišne takse na području Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
4. Prijedlog Odluke o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Kantona za 2021.godinu (izvršenje vlastitih prihoda SŠ „Kreševo“) – Ministarstvo finansija
5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka registracije kod Porezne uprave i Federalnog zavoda za statistiku – Ured za javne nabavke
6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za prebacivanje predmeta nabavke sa jednog na drugog korisnika – Ured za javne nabavke
7. Saglasnost za zaključivanje ugovora o naknadi za plaćanje računa za pritvor sa kazneno-popravnim zavodima – Ministarstvo pravosuđa i uprave
8. Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga grijanja za potrebe Opštinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i prave
a) Rješenje o imenovanju komisije za javne nabavke
9. Saglasnost za pokretanje postupka nabavke usluga štampanja diploma – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za poslove vozača do popune radnog mjesta – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
11. Saglasnost za objavljivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta vozača – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
12. Izvještaj o obavljenoj unutarnjoj reviziji za drug kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija
13. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka Odjela za unutarnju reviziju za prvi i drugi kvartal 2021.godine – Ministarstvo finansija
a) Revizija izdataka za gorivo kod MUP-a
b) Revizija transfera za novčanu pomoć braniocima i članovima njihovih obitelji kod Kantonalne uprave za branioce
c) Revizija transfera Zavodu za javno zdravstvo SBK/KSB kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike
d) Revizija transfera neprofitnim organizacijama i subvencije javnim preduzećima iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
e) Revizija tekućih transfera drugim nivoima vlast i fondovima – za utopljavanje, vodovod i kanalizacije iz Fonda za zaštitu okoliša kod Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
14. Izvještaj o implementaciji Gender akcionog plana SBK/KSB za 2020.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
15. Izvještaj o radu interresorne komisije za izradu strategije i akcionog plana za borbu protiv korupcije – Koordinator komisije
a) Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima interresorne komisije

 


PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Novum.ba

Vezano: