Općina Kreševo dobila još jedan nacionalni spomenik

Prva sjednica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika u novom sazivu održana je 24. juna u zgradi Parlamentarne skupštine BiH. Članovi Komisije, imenovani Odlukom Predsjedništva BiH u februaru ove godine na mandat od pet godina, su: Faruk Kapidžić, Anđelina Ošap Gaćanović i Zoran Mikulić.

U radnom dijelu sjednice članovi Komisije su donijeli dvije odluke o proglašenju dobara nacionalnim spomenicima BiH:

- Arheološko područje s antičkim objektom na lokalitetu Gromile, općina Kreševo,
- Graditeljska cjelina – zgrada Akademije likovnih umjetnosti (Evangelistička crkva sa župnom kućom i školom) u Sarajevu.

Prema dosadašnjim izvorima, današnje područje Kreševa i njegovu okolinu u predrimsko doba naseljavao je ilirski plemenski savez Desidijata. Iliri su većinom živjeli u utvrđenim naseljima, na višim ili nižim uzvišenjima – gradinama. U hronološkom pogledu tipične su za metalno doba. Na području Kreševa ranije su bila evidentirana tri gradinska naselja, a u novije vrijeme taj broj je povećan za još deset gradina.
Kreševsko polje je u rimsko doba predstavljalo dio šireg srednjobosanskog rudarskog bazena, gdje su veoma intenzivno vađene željezna, srebrena i arsenova ruda. U samom Kreševu se pretpostavlja postojanje manjeg rudarskog naselja tipa vicus. Pored ovog naselja može se očekivati i postojanje manjih poljoprivredno-gospodarskih objekata i seoskih gazdinstava tipa villa rustica.

Novum.ba

Vezano: