Donjovakufski vijećnici jednoglasno protiv gradnje hidrocentrala na rijeci Vrbas

Danas je u velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf održana šesta redovna sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf na kojoj je prisustvovalo 18 vjećnika.

Sjednica je započela postavljanjem vijećničkih pitanja, izjašnjavanjem o zapisniku sa prethodne sjednice, te usvajanjem izmjenjenog dnevnog reda.

U okviru vijećničkih pitanja, vijećnik Azrudin Đulović postavio je dva pitanja: prvo pitanje se tiče angažovanja zaštitarske Agencije za dvadesetčetverosatno obezbjeđenje objekta JPK “GRADINA” te kolike će troškove prouzrokovati obezbjeđenje. Drugo pitanje se odnosi na problem nestašice vode u Pruscu, sa opaskom da se trebalo angažovati UG Vatrogasno društvo Donji Vakuf koje bi imalo obavezu puniti bazene kako bi se nadoknadio nedostatak vode u Pruscu.

U prvoj tački dnevnog reda usvojena je Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana općine Donji Vakuf, a uručivanje dodjeljenih priznanja izvršit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja će biti upriličena povodom obilježavanja Dana općine Donji Vakuf.

Druga tačka Dnevnog reda ticala se usvajanja Prijedloga Programa izgradnje objekata komunalne infrastrukture za 2021. godinu, i kao takva uvrštena je kao dopunska tačka te je dobila potrebnu većinu vijećnika.

Nakon što je usvojena prva tačka dnevnog reda, Odluka o dodjeli priznanja povodom Dana općine Donji Vakuf, vijećnici su usvojili i treću tačku a tiče se prijedloga o Programu obilježavanja 14 septembra- Dana Općine Donji Vakuf.

Četvrta tačka dopunjenog dnevnog reda odnosi se na izmjenu u sastavu Kluba vijećnika SDA, za predsjednika Kluba imenovan je Jasminko Ratkušić, zamjenik predsjednika Kluba Azrudin Đulović, te kao član Nermin Agić. Dostavljene su izmjene prijedloga za člana komisije za Izbor i priznanja ispred OO SDA Donji Vakuf. Ovom tačkom je obuhvaćen i prijedlog za osnivanje Kluba samostalnih vijećnika, te kao predsjednik je imenovana Mensura Bašić a zamjenik Darmin Dugonja. Dostavljeni prijedlozi su verifikovani od strane vijećnika.

Peta tačka tiče se Informacija o stanju maloljetničke delikvencije , narkomanije i drugih ovisnosti na području Donjeg Vakufa. Po pitanju ove tačke svoje prijedloge i sugestije su dali vijećnici Azrudin Đulović, Amer Čolak te Rasim Žuljko, a nakon toga navedene informacije je obrazložio v.d. direktor Javne ustanove Centar za socijalni rad Donji Vakuf. Ovu tačku Dnevnog reda vijećnici su jednoglasno usvojili.

Šesta tačka- Informacija o realizaciji Programa rada i zaključak Općinskog vijeća za period april-juni 2021 godine, jednoglasno je usvojena.

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Općinskom pravobranilaštvu Donji Vakuf došla je na Dnevni red kao sedma tačka, te je usvojena uz dopunu mišljenja od strane Komisije za Statut i propise.

Kao dopunske tačke Dnevnog reda bile su i Informacija o stanju putne infrastrukture, te Informacija o stanju javne rasvjete na području Donjeg Vakufa, te su od strane prisutnih vijećnika jednoglasno usvojene.

Zadnja tačka dnevnog reda 6. redovne sjednice Općinskog vijeća odnosila se na Izjašnjavanje po Zahtjevu “BM-hidro” d.o.o Travnik za davanje prethodne saglasnosti u postupku dodjele koncesije za izgradnju hidroelektrane “KRIVAČA 1″ i ” KRIVAČA 2″ na rijeci Vrbas Općina Donji Vakuf instalisane snage svaga do 5 MW.

Podsjećanja radi, na prošloj sjednici Općinskog vijeća održana je prezentacije projekta od strane potencijalnog investitora, nakon koje je uslijedila duža rasprava sa brojnim upitima vijećnika oko planiranog projekta, te je usvojen zaključak da nadležne općinske službe u saradnji sa mjesnom zajednicom pripreme i održe javnu raspravu kako bi vijećnici mogli zauzeti konkretan stav. Na današnjoj sjednici vijećnici su jednoglasno odbili davanje navedene saglasnosti, te su usvojili zaključak da se pitanje građenja hidrocentrala na rijeci Vrbas i njenim pritokama u narednih 20 godina ne stavlja na Dnevni red Općinskog vijeća Donji Vakuf.


Projekt sufinansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH

Novum.ba

Vezano: