„EKO intervju“ sa načelnikom općine Kiseljak

Aktivisti projekta „Digitalno novinarstvo – EKO policija“ su danas u pratnji magistra hemije Elme Bašić, zabrinuti zbog ekološke situacije na području općine Kiseljak, razgovarali sa načelnikom općine Mladenom Mišurićem Ramljakom. Ističući glavne probleme uočene na području općine Kiseljak, kroz konkretna pitanja aktivisti su pokušali saznati više o nadležnostima i radu institucija odgovornih za postupanje prema Planu upravljanja otpadom na području ove općine.

Načelnik Ramljak je naglasio kako je Plan upravljanja otpadom u nadležnosti Javnog Komunalnog preduzeća pri čemu je, govoreći o odlaganju opasnog otpada, upoznao aktiviste sa budućim planovima ističući da će se „u saradnji sa tvrtkom ZEOS eko-sistem d.o.o. u narednih mjesec dana na području općine Kiseljak postaviti nekoliko kontejnera ili odrediti konkretne lokacije na kojima će se ova vrsta otpada moći odlagati“.

Razmatrajući rješenja recikliranja otpada, aktivisti projekta su sa načelnikom Ramljakom razgovarali i o planu izgradnje reciklažnih dvorišta ili pretovarnih stanica na području općine. U kontekstu ove ideje, načelnik je govorio o nemogućnosti izgradnje ekološke svijesti građana kao razlogu za napuštanje projekta „Zelenih otoka“ i prelasku na dvolinijsko prikupljanje i odvoženje otpada. Također je istakao: „Ja sam prije 2 godine uputio zahtjev Vladi Federacije, koja upravlja neperspektivnom vojnom imovinom, da nam dodijeli jedan prostor u Kreševu na korištenje, kako bismo tu izgradili reciklažno dvorište i postavili postrojenje. Nažalost, dobio sam negativan odgovor.“ Shvatajući značaj odvajanja otpada, načelnik Ramljak dodaje kako ne planira odustati od zahtjeva prema Vladi Federacije, te vjeruje kako će se u općini Kiseljak već naredne godine osigurati neophodan prostor za stavljanje u funkciju reciklažnog dvorišta, što bi omogućilo i zatvaranje odlagališta „Berberuša“.

Na pitanje kako je riješen problem otpadnih voda i u kakvom stanju je kanalizaciona mreža na području općine Kiseljak, načelnik je odgovorio da trenutno ne postoje realne mogućnosti za uspostavu kanalizacionog sistema, zbog čega se otpadne vode ispuštaju u rijeke i to bez prečišćavanja, s obzirom da to zahtijeva izgradnju prečistača..

Posebnu pažnju aktivisti projekta su skrenuli na evidenciju privrednih subjekata koji proizvode (ispuštaju) tehnološke otpadne vode, te postavili pitanje kontrole i prijave ovakvih subjekata nadležnoj Federalnoj inspekciji, na što je načelnik odgovorio kako postoji takva evidencija, ali da ista nije u nadležnosti općine Kiseljak niti općinskih službi. Dodao je još kako postoje Fond za okoliš i agencija za vode koja vrši ovu vrstu kontrole, ističući kako „svaka firma plaća naknadu za ispuštanje tehnoloških voda“.

Na pitanje šta je općina Kiseljak uradila po pitanju zamućenja, zagađenja rijeke Kreševke od strane firme „Stanić“ iz Kreševa, načelnik je jasno rekao: „Sve što je bilo u našoj moći“, ističući odgovornost općine Kreševo, s obzirom da se pitanje odnosi na dešavanja u toj općini. Načelnik Ramljak je skrenuo pažnju i na manipulaciju sistema promjenom imena firme od strane pojedinih subjekata, ističući kako su po ovom pitanju „zatajile više razine vlasti u čijoj su nadležnosti ova pitanja.

Kroz ugodnu atmosferu i razgovor o aktuelnim ekološkim problemima općine Kiseljak, koji se mogu preslikati i na ostale općine Srednjobosanskog kantona, aktivisti projekta „Digitalno novinarstvo – EKO policija“ su saznali nove, značajne informacije koje se tiču odgovornosti i nadležnosti pojedinih institucija, te imali priliku saznati nešto više o planiranim aktivnostima ove općine. Kako oni ističu: „Zahvalni smo načelniku Ramljaku na izdvojenom vremenu i informacijama koje će usmjeriti naše buduće aktivnosti. Kroz ovaj razgovor smo shvatili kako ideje i planovi za očuvanje okoliša postoje, ali sve dok ekološka svijest građana ne dosegne nivo razumnog upravljanja i kontrole otpada, napori koji se ulažu u zaštitu okoliša ne mogu dati značajnije rezultate.

Za kraj ovi mladi aktivisti poručuju: „Budimo odgovorni i djelujmo savjesno u cilju zaštite životne sredine. Ne dozvolite da sanjamo o čistom okolišu – pomozite nam da u njemu živimo.“

Novum.ba

Vezano: